Přejít k obsahu


Postavení šajcha v súfijském řádu Naqšbandíja Haqqáníja

Citace:
KŘÍŽEK, D. Postavení šajcha v súfijském řádu Naqšbandíja Haqqáníja. Sacra, 2009, roč. 7, č. 1, s. 39-57. ISSN: 1214-5351
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Status of the shaykh in Sufi order Naqshbandiyya Haqqaniyya
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Občanské sdružení Sacra
Autoři: Mgr. Daniel Křížek
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vybranými aspekty současného mystického islámu. Analyzuje status a roli šajcha v řádu Naqšbandíja Haqqáníja a pravidla (adab) řádu v kontextu vztahu mezi žákem a jeho šajchem. Po obecném úvodu je pozornost věnována metodologii řádu, která tvoří základ roli, již šajch naplňuje. Následuje analýza předpokladů a schopností šajcha. Popisované charakteristiky odkazují primárně k hlavě řádu, velkému šajchovi Názimovi Ádilovi al-Haqqánímu, status lokálních šajchů je zmiňován jen okrajově. Druhá část článku je věnována požadavkům kladeným na žáka ve vztahu k šajchovi.
Abstrakt EN: The article deals with selected of contemporary mystical Islam or tasawwuf. It analyzes status and role of a shaykh in the order or tariqa Naqshbandiyya Haqqaniyya and ceremony or adab of the tariqa in the context of relationship between disciple and his shaykh. After the general introduction of the tariqa attention is paid briefly to the methodology of the order for it represents a base for the role of a shaykh. Then the qualifications and capabilities of the shaykh are analyzed. Described features refer primarily to the head of the order, grand shaykh Nazim Adil al-Haqqani, status of local shaykhs is mentioned only marginally. Because one of the fundamentals of the order is a subordination of a disciple to his shaykh, the second part of the article is devoted to the demands which a disciple has to meet within the frame of relationship with the shaykh.
Klíčová slova

Zpět

Patička