Přejít k obsahu


Nonverbální tvořivost pedagogických pracovníků

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Nonverbální tvořivost pedagogických pracovníků. In Technické vzdelávanie a aplikovaný výskum. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008. s. 92-96. ISBN: 978-80-8083-719-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nonverbal creative pedagogical workers
Rok vydání: 2008
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Katedra technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni se v současné době podílí na několika projektech, které jsou zaměřeny na rozvoj technické tvořivosti a představivosti u studentů pedagogických fakult, učitelů a žáků základních škol. Jedná se o projekty Talent 2008, projekt Odbourání bariér při studiu, Specifický výzkum z oblasti technického vzdělávání a v neposlední řadě i projekt Nonverbální tvořivost v technické výchově. Tento projekt se uskutečňuje v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Hlavním cílem projektu je transverzální výzkum úrovně tvořivých schopností žáků a pedagogů, formulování principů tvořivého vyučování včetně historického pohledu. Mezi další cíle bylo zařazeno zhodnocení současných výchovně vzdělávacích programů z hlediska tvořivé práce a vytvoření programu pro tvořivé technické práce na základní škole.
Abstrakt EN: At present, the Department of Technical Education of the Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen takes part in several projects focused just on development of technical creativity and imagination in students of faculties of education, teachers and primary school pupils. They are the following projects: Talent 2008, Elimination of Barriers in Studying, Specific Research in Technical Education, as well as Nonverbal Creativity in Technical Education. This project takes place owing to a grant from GAČR 406/07/0109. The principal objective a transversal research of the level of creative abilities in pupils and pedagogical workers, formulating the principles of creative teaching including a historical view. Other objectives include evaluation of the current education schemes and the General Education Programme in terms of creative work and development of a scheme for creative technical works for primary schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička