Přejít k obsahu


Non-Newtonian effects of blood flow in complete coronary and femoral bypasses

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A. Non-Newtonian effects of blood flow in complete coronary and femoral bypasses. Mathematics and Computers in Simulation, 2010, roč. 80, č. 6, s. 1324-1336. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-Newtonian effects of blood flow in complete coronary and femoral bypasses
Rok vydání: 2010
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová
Abstrakt CZ: Článek je věnován analýze nenewtonského, ustáleného proudění krve v kompletním idealizovaném 3D modelu bypassu s uzavřenou nativní artérií. Důraz je zde kladen především na studium nenewtonských efektů pro dva různé typy fyziologických parametrů (průměr cévy a vstupní Reynoldsovo číslo), jež odpovídají průměrným koronárním a femorálním artériím. Krev je modelována jako zobecněná newtonská kapalina, jejíž dynamická viskozita je popsána makroskopickým Carreauovým-Yasudovým modelem. Všechny numerické simulace jsou realizovány pomocí řešiče vyvinutého autory, který je založen na metodě umělé stlačitelnosti a metodě konečných objemů formulované pro nestrukturovanou hexahedrovou výpočetní síť. Pro časovou itnegraci je aplikováno čtyřstupňové Rungeovo-Kuttovo schéma.
Abstrakt EN: A numerical investigation of non-Newtonian steady blood flow in a complete idealized 3D bypass model with occluded native artery is presented in order to study the non-Newtonian effects for two different sets of physiological parameters (artery diameter and inlet Reynolds number), which correspond to average coronary and femoral native arteries. Considering the blood to be a generalized Newtonian fluid, the shear-dependent viscosity is evaluated using the Carreau?Yasuda model. All numerical simulations are performed by an incompressible Navier?Stokes solver developed by the authors, which is based on the pseudo-compressibility approach and the cell-centred finite volume method defined on unstructured hexahedral computational grid. For the time integration, the fourth-stage Runge?Kutta algorithm is used.
Klíčová slova

Zpět

Patička