Přejít k obsahu


Virtuální firmy a jejich komunikační prostředí

Citace:
JANUŠKA, M., KONÁREK, Z. Virtuální firmy a jejich komunikační prostředí. In MOPP 2009. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 1. ISBN: 978-80-7043-844-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Virtual enterprise and their communication environment
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Martin Januška , Ing. Zdeněk Konárek
Abstrakt CZ: Při spolupráci většího počtu subjektů na jednom projektu, je bezpodmínečně nutné zajistit vhodné prostředí pro efektivní komunikaci. Běžně používané metody komunikace nejsou dostatečně efektivní pro použití na projektech přesahující určitý počet zainteresovaných osob. Tento problém se objevuje například v podmínkách virtuální firmy. Navíc je zde nutné zajistit nejen komunikaci samotnou, ale také sledování této komunikace a její řízení. Zásadní problém v tomto konceptu je v zabezpečení dat a zajištění, že informace dorazí ke všem zúčastněným osobám. To vše z důvodu komunikace velkého počtu osob napříč větším množstvím subjektů. Komunikace pomocí telefonu, elektronické pošty a osobních setkání, která je zcela běžná v malých a středních podnicích, nedokáže plně zajistit efektivní komunikaci a tím i využití všech výhod nabízených konceptem virtuální firmy.
Abstrakt EN: When cooperating more subject's on the same project, it is essential to provide an appropriate environment for effective communication. Commonly used methods of communication are not effective enough for use in projects exceeding a certain number of stakeholders. This problem occurs for example in terms of a virtual enterprise. Moreover, there is a need to ensure not only the communication itself, but also the monitoring of communication and its management. Fundamental problem in this concept is data security and ensuring that information reaches all interested parties. All for communication across a large number of people plenty of subjects. Communication via telephone, electronic mail and personal meetings, which is quite common in small and medium-sized enterprises, can not fully ensure effective communication and thereby reaping the full benefits offered by the concept of a virtual enterprise even though this concept is primarily addressed to this kind of business.
Klíčová slova

Zpět

Patička