Přejít k obsahu


Comunication in virtual enterprise network

Citace:
JANUŠKA, M. Comunication in virtual enterprise network. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Katedra výrobních systémů, TU v Liberci, 2009. s. 1. ISBN: 978-80-7372-541-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comunication in virtual enterprise network
Rok vydání: 2009
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Katedra výrobních systémů, TU v Liberci
Autoři: Ing. Martin Januška
Abstrakt CZ: Firmy ve snaze zůstat konkurenceschopné musí rychle reagovat na neustálé nepředvídatelné změny v dnešním turbulentně se mněnícím tržním prostředí. Jedna z možností jak reagovat na nestabilitu trhu je využít výhody konceptu virtuální firmy, což se jeví jako vhodné řešení pro malé a střední podniky. Tento koncept je ovšem velmi složité implementovat z následujících důvodů. Subjekty na trhu nejsou s tímto konceptem dobře obeznámeny a tím zde vzniká velký problém s důvěrou. Dále je problém spojený se sdílením dat a komunikací z důvodu neexistence vhodných komunikačních nástrojů a kanálů. Tento přispěvek se zabývá popisem a návrhem vhodného komunikačního prostředí pro podporu konceptu virtuální firmy.
Abstrakt EN: Firm in an effort to stay and be able to compete have to respond lively to unremitting change in todays turbulent transformative market environment. One possibility how to respond to instability of market environment is to take advantage of virtual enterprise paradigm, which seems like an appropriate solution for small and middle enterprises. This paradigm is however very hard to implement. Because of all subjects in the marketplace are not well acquainted with it therefore there is huge trust issue problem. And problem associated with sharing information and communication because of non existing appropriate communication channels. This paper deals with description and suggestion of appropriate communication environment for support of virtual enterprise paradigm.
Klíčová slova

Zpět

Patička