Přejít k obsahu


Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech : konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat

Citace:
GOJDA, M., JOHN, J. Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech : konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat. Archeologické rozhledy, 2009, roč. 61, č. 3, s. 467-492. ISSN: 0323-1267
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Remote sensing and the study of lowland ancient landscapes in Bohemia : comparison of the potential of aerial reconnaissance and high-resolution satellite data
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Archeologický ústav AV ČR
Autoři: Doc. PhDr. Martin Gojda CSc. , Mgr. Jan John Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním cílem zde prezentovaného projektu bylo srovnání výsledků dlouhodobého letecko-archeologického průzkumu, resp. šikmých leteckých fotografií pořízených z nízko letícího letadla nad tzv. starým sídelním územím Čech, s výpovědí družicových snímků s velmi vysokým prostorovým rozlišením. V projektu bylo provedeno srovnání obou druhů obrazových dat ze čtyř oblastí (Podřipsko, Terezínská kotlina a severní břeh Labe, Kolínsko a údolí řeky Chomutovky). Vedle panchromatických snímků byla využita také družicová multispektrální data, jejichž analýza byla provedena pomocí několika kroků nabízených speciálním softwarem (Geomatica, Idrisi). Studie také hodnotí klady a zápory obou druhů dat a dochází k názoru o výhodnosti jejich vzájemné kombinace.
Abstrakt EN: The main goal of the project presented here was to compare the results of long-term aerial-archaeological surveys ? oblique aerial photographs taken from a low-flying plane over old settlement territories in Bohemia, as well as evidence from satellite images with very high spatial resolution. The project compared both types of photographic data in four territories (Podřipsko, the Terezín basin and the north bank of the Elbe River, the Kolín region and the Chomutovka River valley). In addition to panchromatic shots, satellite multispectral data was also utilized; the analysis of this data was performed using a number of procedures offered by special software (Geomatica, Idrisi). The study likewise evaluates the positive and negative sides of both types of data and reaches the conclusion that the best results are achieved when these are used in combination.
Klíčová slova

Zpět

Patička