Přejít k obsahu


Případová studie prostorového uspořádání výrobních prostor ve ŠKODA TRASNPORTATION a.s.

Citace:
MILLER, A., ŠIMON, M. Případová studie prostorového uspořádání výrobních prostor ve ŠKODA TRASNPORTATION a.s.. In Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec: Technická univerzita, 2009. s. 1-10. ISBN: 978-80-7372-541-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Case study of production system layout in ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.
Rok vydání: 2009
Místo konání: Liberec
Název zdroje: Technická univerzita
Autoři: Ing. Antonín Miller , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje analýzu prostorového uspořádání výrobního systému na základě materiálových toků. Jako východisko slouží standardní analýzy materiálových toků, které jsou modifikovány v parametry přepravní trasy ze vzdálenostní kvantifikace na hledisko časové náročnosti. Tento přístup je aplikován v případové studii prostorového uspořádání nově zaváděné výroby ve ŠKODA TRANSPORTATION, a.s., kde jsou využívány různé druhy manipulátorů pro jednotlivé výrobky. Na závěr jsou uvedeny přínosy této analýzy, problematická místa výrobního systému a návrhy řešení.
Abstrakt EN: The paper describes the analysis of production system layout on the base of material flows. As a starting point is the standard analysis of material flows, which are modified in the parameters of transport routes to distance quantify the time-consuming aspect. This approach is aplicated in the case study of layout of recently introduced production in ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., where are various sorts of manipulators used for individual products. In conclusion there are mentioned the contributions of this analysis, problematical places of production system and proposals for resolutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička