Přejít k obsahu


Moderní řízení jednofázového pulzního usměrňovače s kompenzací nízkofrekvenčního rušení ze strany měniče - simulace

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Moderní řízení jednofázového pulzního usměrňovače s kompenzací nízkofrekvenčního rušení ze strany měniče - simulace. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modern control of single-phase active rectifier with compensation of low frequency distortion of the converter side - simulation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá moderním způsobem řízení jednofázového napěťového pulzního usměrňovače. Při řízení měniče je kladen důraz na přímou regulaci proudu pomocí PR regulátoru a na eliminaci nejvyšších charakteristických harmonických, které měnič odebírá ze zdroje (jsou to 3., 5. a 7. harmonická). Dále tato zpráva prezentuje výsledky simulací zaměřených na řízení měniče a na kvalitu odebíraného proudu ze zdroje. Tato zpráva slouží jako podklad pro laboratorní testy na prototypu měniče. Ve zprávě jsou pomocí simulace navrženy parametry algoritmů řízení a regulace. Analyzováno je chování měniče v ustálených stavech i ve vybraných přechodných dějích.
Abstrakt EN: This report deals with the modern way to control single-phase voltage active rectifier. In converter control is an emphasis on direct regulation of PR by the current controller and the elimination of the characteristic harmonics, which are produce by inverter (3rd, 5th and 7th harmonic). In addition, this report presents the results of simulations designed to control the quality of converters and current off-take from the source. This report design parameters of control algorithm by simulation results. The behavior of laboratory prototype in steady state conditions and in selected transient conditions was analyzed.
Klíčová slova

Zpět

Patička