Přejít k obsahu


Řízení primárních pulzních usměrňovačů trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem s PR regulátorem proudu a kompenzací nízkofrekvenčního rušení - simulace

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Řízení primárních pulzních usměrňovačů trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem s PR regulátorem proudu a kompenzací nízkofrekvenčního rušení - simulace. Plzeň, 2009.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control of primary active rectifier of traction converter with medium frequency transformer with PR current controller and low frequency distortion compensation - simulation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva prezentuje výsledky simulací primárních pulzních usměrňovačů sestavy trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem. V simulacích je uvažováno uspořádání vyvíjeného laboratorního prototypu ? dva primární pulzní usměrňovače spojené v sérii, napájení systémem 400V/50Hz. Tato zpráva slouží jako podklad pro laboratorní testy prototypu měniče, na kterém se testuje nový typ regulace. Tento nový druh řízení umožňuje přímou regulaci proudu a do jisté míry kompenzuje nízkofrekvenční rušení produkované primárním měničem. Ve zprávě jsou pomocí simulace navrženy parametry algoritmů řízení a regulace primárních napěťových pulzních usměrňovačů. Analyzováno je chování navrženého měniče v ustálených stavech i ve vybraných přechodných dějích. Součástí zprávy jsou i výsledky harmonické analýzy proudu odebíraného z napájecí sítě.
Abstrakt EN: This report presents the results of simulations of primary active rectifier of traction converter with medium frequency transformer. The simulation is considered the organization developed a laboratory prototype - two primary pulse rectifiers connected in series and source 400V/50Hz. This report is background for laboratory tests of a prototype converter, which is tested with new type of control algorithm. This new type of control allows direct control of trolley current and to some extent compensates of low frequency distortion (produced by the primary converter). This report design parameters of control algorithm of primary active rectifier by simulation results. The behavior of laboratory prototype in steady state conditions and in selected transient conditions was analyzed. The report also includes the results of harmonic analysis of trolley current.
Klíčová slova

Zpět

Patička