Přejít k obsahu


Tvorba e-learningového kurzu v autorském nástroji

Citace:
GANGUR, M. Tvorba e-learningového kurzu v autorském nástroji. In Moderní trendy v ICT. Praha: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., 2009. s. 64-80. ISBN: 978-80-86847-39-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The creation of e-learning course in author tool
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Při tvorbě e-learningového kurzu je žádoucí flexibilní implementace vytvořených studijních materiálů do různých LMS. Pro tyto účely je vhodné použít autorský nástroj s výstupem ve standardním formátu, který je možný použít pro implementaci kurzu do vybraného LMS. Příspěvek ukazuje použití volně dostupného autorského systému eXe. Je prezentován návrh jednotné struktury kurzu zejména na úrovni základní studijní jednotky ? kapitoly. Této struktura je vytvořena ve výchozí šabloně, pomocí které autor vytváří studijní materiál studijní jednotky a poté v eXe editoru z těchto základních jednotek vytváří strom a tím celý e-kurz. Výstupem zdroje v eXe editoru mohou být data v různých formátech (IMS balíček, SCORM, strom html dokumentů apod.). Problémem při tvorbě studijních materiálů v e-kurzů, zejména v přírodovědných disciplínách, je sazba matematických výrazů popř. chemických vzorců. V dalším příspěvek ukazuje řešení tohoto problému tj. sazbu textů bez nutnosti znalosti jazyků jako LaTeX či MathML popř. bez nutnosti instalace pluginů na straně uživatele, zobrazujících daný matematický text. Řešení používá editor matematických výrazů exemath, který je součástí textového editoru tinymce v použitém eXe editoru. Složitější výrazy je možné sázet jako LaTeX výrazy, ze kterých je pomocí exemath pluginu vytvořen obrázek a tento je vložen do textu. Problém neznalosti LaTeX jazyka je řešen integrací grafického editoru DragMath do exemath pluginu. Autor pomocí grafického editoru vytvoří LaTeX výraz, ze kterého exemath vytvoří obrázek matematického výrazů. Výhodou tohoto přístupu je univerzálnost studijních textu. Pro jejich prohlížení nejsou potřeba další doplňky. V dalším příspěvek ukazuje i alternativu tohoto postupu s použitím upraveného TeX formátu a zobrazení webovým prohlížečem pomocí jsMath filtru. Nakonec jsou shrnuty všechny části navržené struktury studijní jednotky spolu s přehledem nástrojů, použitých k jejich tvorbě.
Abstrakt EN: In the e-learning course creation is demanded flexible implementation of the created course to the different LMS. It is suitable to use author tool with output in selected standard format that is possible to use in used LMS. The paper presents the use of free available author system eXe. The proposal of uniform course structure is presented specially on the level of basic study unit ? chapter. This structure is created according to the basic template. With help of this template the course author creates study materials of study unit and then again with help of eXe editor the author creates the tree of these basic units and by this way the whole course. The editor outputs can be data in different formats (IMS content pack, SCORM, html documents tree ect.) The problem during study materials creation especially in the science e-course is typography of mathematic texts eventually chemistry formulas. In the next the paper shows the solution of this problem without knowledge of languages as LaTeX or MathML or without demand of installation plugins on the users? side. The solution uses editor of math texts (formulas) exemath that is included in text editor tinymce in the used eXe editor. The more complicated math expressions is possible to type as LaTeX expression, which in the image is created with help of exemath plugin and this image is inserted to the text. The problem of LaTeX language ignorance is solved by integration of graphic editor DragMath to exemath plugin. Author creates LaTeX expression with help of graphic editor and exemath generates the expression image from this LaTeX prescription. The advantage of this approach is universality of study texts. The users don?t need any supplements. In the next paper presents alternative of described process i.e. the use of modified TeX format and browsing with web browser and with built in jsMath filter.
Klíčová slova

Zpět

Patička