Přejít k obsahu


Edukace v prevenci pádu seniorů - ergonomie domácnosti a vhodné pohybové aktivity

Citace:
STAŠKOVÁ, Š., FIRÝTOVÁ, R., NOVÁ, Š. Edukace v prevenci pádu seniorů - ergonomie domácnosti a vhodné pohybové aktivity. In Health Education and Quality of life II. České Budějovice: University of South Bohemia, 2009. s. 299-304. ISBN: 978-80-7394-180-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EDUCATION IN PREVENTION OF FALLS OF SENIORSERGONOMY OF HOUSEHOLD AND SUITABLE AND PROPER MOTOR ACTIVITIES
Rok vydání: 2009
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: University of South Bohemia
Autoři: Mgr. Šárka Stašková , Mgr. Rita Firýtová , Bc. Štěpánka Nová
Abstrakt CZ: Studie shrnuje edukaci posluchačů Univerzity třetího věku v možnostech ergonomického řešení domácnosti a vhodných opatřeních, která eliminují rizika pádu a předchází tak úrazu. Cílem je apelovat na důležitost pravidelného pohybu a vhodné pohybové aktivity pro daný věk, s respektem individuality každého jedince. Ve sledovaném souboru bylo 60 posluchačů ve věku 54 - 75 let, kteří studovali na katedře fyzioterapie a ergoterapie FZS ZČU v Plzni. Jednoleté studium je výchovně-vzdělávací pro seniorský věk. Je zaměřeno na typické zdravotní problémy a komplikace vznikající z inaktivity, na primární prevenci úrazů a následných fraktur s typickou lokalizací, komocí či kontuzí. Ve výsledcích se zohledňuje sledovaný soubor - posuzovaný jako aktivní senioři. Studie je částečně srovnávací s posouzením přístupu k pohybu před a po studiu. Výsledky potvrzují pozitivní vliv studia na život posluchačů, respondenti zařadili do svého denního programu více pohybu, změnu v jídelníčku, či pořídili kompenzační pomůcku. Závěrem lze konstatovat, že vedle ovládání počítačů je neméně důležitou částí výchovy a vzdělávání ke zdraví, kterou naše fakulta nabízí.
Abstrakt EN: The study has summarized an education of learners of Life Long Learning Programme in some options of household ergonomic solution and suitable precautions eliminating a fall risk and preventing of an injury. The aim is to invoke a significance of regular movement and proper physical activity with respect of age and individuality of each learner. A monitored sampling was totally created by 60 learners at the age of 54-75 participated in education at the Department of Physiotherapy and Occupational Therapy, Faculty of Health Care Studies, University of West Bohemia in Plzen. The one-year study programme is aimed at the education of seniors. It is focused on specific health problems and complications resulting from inactivity, on primary prevention of various injuries and subsequent fractures with characteristic localization, commotion or contusion. The monitored sampling ? judged as active seniors ? is considered in conclusion. The study is partially comparative including assessment of approach to physical activity before and after. The results confirm a positive impact of education on life of learners. The respondents took in their daily regime more physical activity, exercise, changed their eating habits or bought some compensatory gadgets. At the conclusion we have to admit and claim not only computer skills but even the health education provided of our faculty is an integral part of this programme.
Klíčová slova

Zpět

Patička