Přejít k obsahu


The changes of electro dermal activity in the carrying of the coordination sensory-motor task

Citace:
BENEŠOVÁ, D., RYCHTECKÝ, A., ŠTORK, M. The changes of electro dermal activity in the carrying of the coordination sensory-motor task. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 2009, roč. 45, č. 1, s. 33-40. ISSN: 1212-1428
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The changes of electro dermal activity in the carrying of the coordination sensory-motor task
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova
Autoři: Mgr. Daniela Benešová , Prof. PhDr. Antonín Rychtecký DrSc. , Prof. Ing. Milan Štork CSc.
Abstrakt CZ: Cílem této studie je monitorování a obejktivizace individuální úrovně motorické docility. Motorickou docilitu v našem případě reprezentuje proces učení v sezomotorickém úkolu - bimanuální koordinace, který je pro testované osoby nezmámým. Předpokládáme, že změny v aktivaci jedince budou korespondovat s průběžným výkonem v této senzomotorické úloze. Úspěch či neúspěch bude mít důležitý vliv na tento proces. Změny v aktivaci subjektu jsou zjišťovány pomocí měření kožně galvanického odporu. Kožně galvanický odpor je využit jako ukazatel aktuálního psychického stavu subjektu a především jeho změn v průběhu motorického učení.
Abstrakt EN: The aim of this study was to monitor and objectify the level of individual motor docility. The motor docility, in our case was represented by the course of the learning process in unknown bimanual - coordination task. It was supposed, that the changes in the arousal of subject (activation) will be correspond with the course of performance of this sensory-motor task. The success and failure assessed during the will have an important influence on this learning process. These changes in the arousal of subject as an individual´s psychic state could be measured and expressed by the electro dermal galvanic resistance. The Galvanic Skin Response (GSR) is one of several electro dermal responses (EDR). EDRs are changes in the electrical properties of a person´s skin caused by an interaction between environmental events and the individual´s psychical state. The human skin is a good conductor of electricity and when a weak electrical current is delivered to the skin, changes in the skin´s conduction of that signal can be measured. In this paper we have decided to explore the relationship between the dynamics of EDR changes and the level of the motor docility of the subject.
Klíčová slova

Zpět

Patička