Přejít k obsahu


Péče o dyslektiky na našich a západoevropských univerzitách

Citace:
KOCUROVÁ, M. Péče o dyslektiky na našich a západoevropských univerzitách. Aula, 2009, roč. 17, č. 4, s. 27-42. ISSN: 1210-6658
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Care of dyslexic students at our and West European universities
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Centrum pro studium vysokého školství
Autoři: Doc. PaedDr. Marie Kocurová Ph.D.
Abstrakt CZ: V rámci projektu Leonardo měla autorka příležitost navštívit poradenská centra několika západoevropských univerzit a srovnávat tam podporu dyslektických z studentů s tím, jak sama pracuje s těmito studenty na Západočeské univerzitě v Plzni. Pokouší se o komparaci legislativních, diagnostických a podpůrných fenoménů v oblasti poruch učení ve třech evropských zemích. Cílem je snaha najít v dánském a britském systému podpory dyslektických studentů inspiraci pro další postupy ve vyrovnávání vzdělávacích příležitostí našich handicapovaných studentů.
Abstrakt EN: Within Leonardo project authoress had occasion visit counselling centres of several West European universities and compare there support dyslexic students with it, how herself works with those students on University of West Bohemia in Plzeň. Essaying compare of legislative, diagnostic and support elements in the area learning difficulties in three European countries. Its aim is finding in Danish and British supports system of dyslexic students inspiration for others progress for equalizing educational opportunity for ours handicapped students.
Klíčová slova

Zpět

Patička