Přejít k obsahu


Geomorfologický informační systém

Citace:
JEDLIČKA, K. Geomorfologický informační systém. Ostrava, 2010., ISBN: 978-80-248-2171-9,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geomorphologic information system
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Autoři: Ing. Karel Jedlička
Abstrakt CZ: Geomorfologie je interdisciplinární a systematická věda o tvarech a formách zemského povrchu a procesech, které je utvářejí a mění. Geomorfologický informační systém (GmIS), vyvíjený geomorfology a geomatiky z Univerzity Komenského v Bratislavě, Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, je navržen tak aby sloužil geomorfologovi v průběhu jeho výzkumu zájmového území. Jedná se o speciální typ geografického informačního systému (GIS), zaměřený na zpracovávání a analýzu geomorfologických dat. GmIS poskytuje užitečné geomorfologické nástroje, použitelné v různých situacích: První je terénní výzkum, kde může GmIS sloužit jako mobilní GIS pro sběr dat. Další nezbytnou aktivitou je ukládání sebraných dat do geomorfologické databáze (GmDB) spolu s podkladovými daty. Klíčovou oblast využití GmIS je ovšem zejména při geomorfologické analýze. Při ní GmIS poskytuje nástroje, které umožní zpracovat data geomorfologickými metodami v digitálním prostředí. Nakonec lze GmIS samozřejmě využít i pro prezentaci výstupů, ať již map, grafů, či například tabulkových sestav. Geomorfologický informační systém se sestává ze tří hlavních částí. Geomorfologické databáze, nástrojů a procesů. Geomorfologická databáze je koncepčně rozdělena do tří skupin datových vrstev: adoptované vrstvy jsou vrstvy převzaté z externích zdrojů (hydrologie, geologie, topografie, atd.); Základní (geomorfologické) vrstvy jsou vytvářeny geomorfologem v průběhu terénního mapování či odvozením a analýzou převzatých vrstev, skládají se z vrstev elementárních forem, dokumentačních materiálů, genetických a morfodynamických vrstev, povodí a geomorfologické mřížky; Speciální (geomorfologické) vrstvy jsou vrstvy vznikající v průběhu pokročilé geomorfologické analýzy, například morfostrukturní, či komplexní geomorfologické analýzy, vyhodnocování geomorfologických rizik atp. Geomorfologické nástroje jsou instrumenty, které mění stavy datové základny systému (GmDB) a tedy potažmo stavy celého GmIS. Jsou geomorfologem používány v průběhu výzkumu zájmové oblasti a lze je rozdělit do dvou skupin: dávkové nástroje zpracovávající jednu nebo více vstupních vrstev najednou, a vytvářející na výstupu novu vrstvu, či opět více vrstev. Tyto nástroje jsou sdruženy v nástrojové sadě ?Geomorphologic Tools?. Druhou skupinu tvoří interaktivní nástroje (sdružené do ?Geomorphologic Analyst?). Tyto nástroje mohou být za sebou řetězeny a kombinovány i se standardními GIS nástroji. Tento způsob práce umožňuje provádět i složité analytické operace podle existujících geomorfologických metod. Způsob jakým lze v geomorfologickém informačním systému provádět a řetězit zmiňované analytické postupy, je popsán v případech užití (Jedlička 2008). Technologicky je GmIS postaven na softwarové platformě ArcGIS Desktop od firmy ESRI.
Abstrakt EN: Geomorphology is a science which deals with systematic study of landforms and their landscapes as well as the earth surface processes that create them. Geomorphologic information system (GmIS) is being developed in a team containing of professional geomorphologists and geoinformatics from Commenius University in Bratislava (Slovakia), University of West Bohemia in Pilsen and University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem (Czech Republic). The Geomorphologic Information System is a special type of Geographic Information System (GIS), which can be helpful to geomorphologist in various situations in research. It can be understand as a specific type of GIS, focused on geomorphologic data. GmIS provides useful geomorphologic tools and techniques, which can be used in various situations. First is a field survey, where GmIS can work as a mobile GIS solution for data collection. Next necessary activity is to store the collected data to the structure of geomorphologic database (GmDB). GmDB consists of both collected data and other fundamental data (topography, geology, hydrology, etc.). But the core of GmIS functionality is in geomorphologic analysis, where GmIS can offer efficient tools to process geomorphologic methods in computer environment. Last but not least it of course can serve tools for presentation of created outputs, such maps, graphs, etc. Geomorphologic information system consists of three main parts: geomorphologic database, geomorphologic tools and workflows (Use Cases). The geomorphologic database (GmDB) is conceptually divided in three main groups of layers: Adopted layers are layers which have been taken from external sources, such as hydrology, geology, topography and others. Basic layers are layers which are created by a geomorphologist; by field survey or by derivation from adopted layers or using them in combination. This group is composed of layers of elementary forms, a digital elevation model (DEM) and its derivatives, documentation materials, genetic groups of landforms, morphodynamic phenomena, basin based features and geomorphologic network. Special layers are layers created by special geomorphologic analysis, such as morphostructural analysis, comprehensive geomorphologic analysis, geomorphologic hazard evaluation and so on. Geomorphologic tools (GmT) are instruments which can be used by Geomorphologist in various situations during his or her research of area of interest. They are implemented in ArcGIS and can be divided into two separate groups: First group consists of typical batch oriented tools where one (or more) layer is the input and another layer(s) is the output. These tools are grouped in Geomorphologic Toolbox - specific set of tools which can be added as typical ArcToolbox. Second group consists of interactive tools whose can be used in different situations. These tools are accessible from Geomorphologic Analyst - an extension of ArcGIS conceptually similar to e.g. Spatial Analyst, 3D Analyst, but focused on Geomorphology. Geomorphologic tools can be thematically chained into pathways which are described in Use Cases. All Use Cases are described in the article Geomorphologic Information system - Use Cases presented at Symposium GIS Ostrava 2008. Technologically, the GmIS is a system based on ESRI platform. It can be understand as a plug-in to ESRI software ArcGIS.
Klíčová slova

Zpět

Patička