Přejít k obsahu


Cartografia Catholica

Citace:
ČADA, V., ČERBA, O. Cartografia Catholica. In 18. kartografická konference - Qou vadis, kartografie?. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2009.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cartografia Catholica
Rok vydání: 2009
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého Olomouc
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Název i obsah tohoto příspěvku představují reakci na latinsko-český podtitul 18. kartografické konference ?Quo vadis, kartografie??. Nejde tedy o kartografii spojenou s prostředím římskokatolické církve, ale o odpověď na otázku ?Kam kráčíš, kartografie??. Původní význam slova ?catholica?, znamenající obecnost nebo všeobecnost, by měl vyjadřovat směr, kterým by se kartografie měla v nejbližší budoucnosti vydat. Kartografie by měla být skutečně obecná ? zahleděná nikoli sama do sebe, ale zaměřená především na uživatele map a dalších kartografických produktů, tak aby jim poskytla co možná nejrychlejší, srozumitelné až intuitivní informace v nejvyšší kvalitě. Tento příspěvek popisuje překážky, které kartografii v současnosti limitují a brání její větší otevřenosti a obecnosti. Protože právě otevřenost, srozumitelnost, přístupnost, interakce s dalšími vědními obory, a absorpce nových technologií zajistí kartografii nejen vyšší využívání v nových a netradičních oblastech, ale následně i významnou pozici na trhu s geoinformacemi. V této souvislosti vzroste nejen prodejnost kartografických produktů, ale zákonitě také jejich kvalita, protože informovaný uživatel zásobený širokou škálou kartografických produktů bude preferovat kvalitu na úkor pouze snadné dostupnosti. Autoři tohoto příspěvku si nekladou za cíl vyřešit problémy současné kartografie a vytyčit její vývoj na další roky. Tento příspěvek by měl být spíše příspěvkem k diskuzi o dalším směřování kartografie, především o jakési renesanci kartografie jako praktické vědy (tak, jak se vyvíjela po tisíce let) na úkor kartografie jako pouze teoretického vědního oboru.
Abstrakt EN: The title and contents of this paper is responding to the Latin-Czech subtitle 18th Cartographic Conference "Quo vadis, cartography?". It is thus not cartography associated with the environment of the Roman Catholic Church, but the response to the question "Where are you going, cartography?". The original meaning of the word "Catholica" is universality, it should reflect the direction in which the cartography was issued in the near future. Cartography should be truly generic - rather than inward into itself, but focused mainly on user maps and other cartographic products, so that they provide what as possible, comprehensible and intuitive information of the highest quality.
Klíčová slova

Zpět

Patička