Přejít k obsahu


Humboldt Scenario Forest ? Practical Example Forestry Data Harmonisation

Citace:
ČEPICKÝ, J., ČERBA, O., FRYML, J., CHARVÁT, K., POSPÍŠIL, M. Humboldt Scenario Forest ? Practical Example Forestry Data Harmonisation. In Proceedings of the European conference of the Czech Presidency of the Council of the EU TOWARDS eENVIRONMENT. Opportunities of SEIS and SISE: Integrating Environmental Knowledge in Europe. Brno: Masaryk University, Brno, 2009. ISBN: 978-80-210-4824-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Humboldt Scenario Forest ? Practical Example Forestry Data Harmonisation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masaryk University, Brno
Autoři: Ing. Jáchym Čepický , Ing. Otakar Čerba , Ing. Josef Fryml , Ing. Karel Charvát , Ing. Martin Pospíšil
Abstrakt CZ: Hlavním cílem projektu Humboldt je umožnit organizacím dokumentovat, publikovat a sladit jejich prostorová data. Navržené softwarové nástroje a procesy budou demonstrovat proveditelnost a výhody infrastruktury pro prostorové informace v Evropě podle plánu směrnice INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě) a iniciativy Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES). V neposlední řadě budou software prostředí a rozmanité nástroje vyvinuté a integrované do ESDI pro podporu prostorových dat a služeb. Humboldt Framework je vyvinut jako otevřený modulární systém. Proto nejsou žádné problémy s aktualizací stávajících metod, přidáváním nových metod a funkcí, implementací do vlastních systémů apod. Vývoj a aplikace moderních a perspektivních technologií (např. webové služby, expertní systémy, znalostní databáze, ontologie, sémantická data, generalizační metody, senzorové technologie atd.), by mohlý být velmi zajímavé z hlediska další výzkumné činnosti. Výsledky projektu Humboldt (nástroje, metody, harmonizace, výukové materiály apod.), nejsou určeny pouze pro účastníky projektu a jejich zákazníky. Po skončení projektu (2010) Humboldt Framework a jeho nástroje budou k dispozici pro všechny zainteresované subjekty. Projekt Humboldt je rozdělen do 8 scénářů. Scénáře slouží k zavedení, testování a ověřování výsledků navržených metod a vyvinutých nástrojů. HS Forest je jeden z těchto scénářů, který je zaměřen na geoprostorová data v lesnictví v České republice. Harmonizace geoprostorových dat by mohla mít následující výhody - minimum duplicit, uplatňování doporučení INSPIRE, datové struktury standardizace, lepší manipulaci s daty, vzájemný přístup k údajům na webových služeb a řadu dalších výhod.
Abstrakt EN: The main goal of the Humboldt project is to enable organisations to document, publish and harmonise their spatial information. The proposed software tools and processes will demonstrate the feasibility and advantages of an Infrastructure for Spatial Information in Europe as planned by the INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) initiative, meeting the goals of Global Monitoring for Environment and Security (GMES). Finally, a software framework and diverse tools will be developed and integrated into the ESDI to support spatial data and service providers in offering standardized spatial information. Humboldt Framework is developed as open modular system. Therefore there are not any problems with updating of current harmonisation methods, adding new methods and functions, implementation to own products etc. Development and application of modern and perspective technologies (e.g. web services, expert system, knowledge databases, ontologies, semantic data sets, generalisation methods, sensor technologies etc.) could be very interested from the viewpoint of next research activities. The Humboldt project results (tools, methods, harmonisation procedures, training materials etc.) are not designed for project participants and their customers. After the end of project (2010) the Humboldt Framework and its tools will be available to all interested subjects .The Humboldt project is divided into 8 scenarios. The scenarios will implement, test and verify the results of proposed methods and developed tools. HS Forest is one of these scenarios, which is focused on forestry geospatial data in the Czech Republic. Harmonisation of forestry geospatial data could have following benefits ? minimum of duplicities, application of INSPIRE recommendation, data structure standardisation, better data manipulation, reciprocal data accessing per web services and many other advantages. This paper presents the basic principals of HS Forest, processes use cases, used technologies and benefits for end-users including benefits relevant to environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička