Přejít k obsahu


Modelling of the Power Part of Excitation Systems, Synchronous Generator, Transformer and Line in Real Time

Citace:
BASL, J., HRZÁN, E., KOUCKÝ, V., PETRÁNKOVÁ, Z. Modelling of the Power Part of Excitation Systems, Synchronous Generator, Transformer and Line in Real Time. In 2009 Applied Electronics. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. s. 43-46. ISBN: 978-80-7043-781-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of the Power Part of Excitation Systems, Synchronous Generator, Transformer and Line in Real Time
Rok vydání: 2009
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Jiří Basl Ph.D. , Ing. Emil Hrzán CSc. , Ing. Václav Koucký CSc. , Ing. Zuzana Petránková
Abstrakt CZ: Je prezentován model generátoru pro testování budícího systému generátoru. Budící systém, který dodává napájecí proud do vinutí pólů generátoru, představuje primární řízení synchronního generátoru. Správná funkce budícího systému je nezbytná pro přeměnu mechanického výkonu turbíny, který se přenáší hřídelem do generátoru, na výkon elektrický. Model generátoru popsaný v článku je zařízení, které má na svých vstupech a výstupech shodné veličiny, jaké mají vstupy a výstupy měřící části budícího systému generátoru.
Abstrakt EN: A model for excitation system testing is presented. An excitation system is primary control of the synchronous generator which feeds field current into the winding of the generator. Right function of the excitation system is necessary for the conversion of the turbine mechanical power supplied of the generator shaft in to generator electrical power. The model described in the article is a device which has same values on its inputs and outputs as the inputs and outputs of the measuring part of the excitation system and generator.
Klíčová slova

Zpět

Patička