Přejít k obsahu


Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni

Citace:
MAURITZOVÁ, I., KOTT, J. Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni. Plzeň, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Education of non medical proffessions of Health service in Czech Republic
Rok vydání: 2009
Autoři: PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D. , Prof. Ing. Josef Kott DrSc.
Abstrakt CZ: Politika v Evropě prostřednictvím zdravotnických orgánů jednotlivých zemí musí přizpůsobit své zdravotní systémy péči stárnoucímu obyvatelstvu. V Evropě se očekává v období do roku 2060 nárůst obyvatel ve věku 65 let a výše o 67 milionů nad současné počty. Obyvatelé nad 80 roků, tedy velmi staří lidé, budou představovat nejrychleji rostoucí skupinu obyvatel. Naštěstí zavedení nových technologií umožňuje zvýšit kvalitu zdravotní péče z hlediska diagnózy, léčby a z toho odvozené nezbytné prevence. Existují nové a stále nově vznikající hrozby pro zdraví (přenosné a nové choroby apod.). Nové technologie ve zdravotnictví tvoří stále větší nákladové položky a ve vlastní realizaci jsou často limitující. K jejich používání je nutné připravit odborné pracovníky lékařských a nelékařských zdravotnických profesí. Zdravotnické systémy Evropy, jistě dle i ostatních částí světa, jsou stavěny před celospolečensky závažné otázky.
Abstrakt EN: European policy has to adapt and adjust its health systems through health authorities of particular countries to senescent population. European population 65 years of age and older will increase over next 50 years by 67 millions above current number. Population above 80 years old, therefore really erderly people, will represent the fastest-growing group of population. Fortunately, an implementation of new technologies enables to increase a quality of health care from the standpoints of diagnostics, therapy and prevention. New threats of health exist and appear ( contagious and diseases etc.). New technologies in health service have created and represented higher expenses and it seems to be frequently limiting for actual realization. A proper education of both the medical professionals and non medical ones is necessary for application of these new technologies. European health systems, undoubtedly according to other parts of world, have been confronted with socially relevant problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička