Přejít k obsahu


Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva

Citace:
KOCINA, J. Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva. 1.. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010, 122 s. ISBN: 978-80-7400-167-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ban of competiotion in the light of civil and public law
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H. Beck
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaná publikace přináší ucelený pohled na institut zákazu konkurence ve světle minulé a současné právní úpravy a zabývá se jeho aktuálními problémy. Obsahuje také srovnání s právní úpravou platnou ve Spolkové republice Německo a Slovenské republice. Ve vazbě na zpracovávanou problematiku zákazu konkurence je zkoumána vzájemná podmíněnost norem práva soukromého s normami práva veřejného. Autor upozorňuje i na to, že při předpokládané rekodifikaci občanského , obchodního a případně pracovního práva je nutné zvažovat veškeré právní i faktické souvislosti vážící se na právní úpravu zákazu konkurence.
Abstrakt EN: The issue brings a complex view on the institut of ban on competition in the light of past and contemporary legal regulation and it is also concerned with its actual questions. It contains also a comparision with the regulation valid in Germany and Slowakia. In context to elaborated question of ban on competition the issue examines a mutual conditionality of norms of private and public law, too. Author draws also attention to all legal and factual connections relating to the legal regulation of ban on competition that shall be considered at recodification of civil, commercial and eventually labour law.
Klíčová slova

Zpět

Patička