Přejít k obsahu


Několik chebských příkladů k počátkům veřejné žaloby

Citace:
KNOLL, V. Několik chebských příkladů k počátkům veřejné žaloby. Olomouc, 2010., ISBN: 978-80-244-2491-0,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some examples beginnig of Eger's (Cheb's) public action
Rok vydání: 2010
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Několik záznamů z 2. poloviny 14. století a z počátku 15. století, zachovaných v chebské Knize klateb, nám dokládá jednu z fází vzniku veřejné žaloby. Úřední orgány (obec, zemský soudce) zde vystupovaly jako žalobci v akuzačním trestním procesu. V prvé řadě se jednalo o případy, kdy oběť útoků nepocházela z Chebu a neměla zde příbuzné nebo přátele, kteří by žalobu podali, nebo pocházela z nejchudších vrstev zdejšího obyvatelstva. Hrozilo zde tak nebezpečí, že nastoupí příslovečné ?kde není žalobce, není soudce? a pachatel nebude potrestán. Tomu bylo v zájmu veřejného pořádku nutno zabránit a tak žalobce z řad příbuzných nahradil žalobce veřejný. V druhém typu případů byla oběť ve služebním poměru k žalobci, zde vedle výše zmíněného důvodu mohlo hrát svou roli i to, že obětí byla osoba úřední a tak útok na ni směřoval proti veřejné moci.
Abstrakt EN: Some records from 2nd half of 14th century and from the beginning of 15th century preserved in Cheb's Book of Banned, proves us one of the periods of public action establishment. Public Authorities (Municipality, Land judge) were in the role of advocates general in the indictment criminal procedure. In the first place it has been done in cases, were the victim of the attack has not been from Eger (Cheb) and had not any relatives or friends here that would file the action, or has come from the purest parts of local population. There has been imminent danger that saying where no plaintiff there is is no judge, would come true and offender would stay unpunished. That had to be avoided in the public order interest and therefore plaintiff from the relatives was substituted by advocate general ? public plaintiff. In the second type of cases the victim was plaintiff's servant and besides of above mentioned reasons, the fact that victim was also public person and the attack was led against public power.
Klíčová slova

Zpět

Patička