Přejít k obsahu


Technologie pro měření transformací struktury v komplikovaných technologických procesech

Citace:
JIRKOVÁ, H., VOMELA, J., JENÍČEK, Š., MAŠEK, B., HAUSEROVÁ, D. Technologie pro měření transformací struktury v komplikovaných technologických procesech. 2009.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for Measurement of Structure Transformation in Complicated Technological Processes
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Jan Vomela CSc. , Ing. Štěpán Jeníček , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Daniela Hauserová
Abstrakt CZ: Současné nároky na poznání vlastností materiálů stále rostou. Při vývoji nových technologických postupů zpracování s cílem vyvíjet nové struktury je nutné přesně znát chování materiálu, včetně transformačních charakteristik. Doposud bylo toto chování zjišťováno dilatometricky. Při tom jsou používány pouze konstantní výchozí a okrajové podmínky. Ve skutečných procesech jsou však tyto podmínky značně proměnné a navíc mnohdy i dynamické. Aby bylo možno na materiálově-technologickém modelu změřit praxi relevantní parametry transformace, byla navržena nová technologie měření, kterou je možné provádět přímo na zkušebním zařízení. Měření v požadované citlivosti je umožněno vysokofrekvenčním snímáním hodnot a jejich plně digitálním zpracováním. Tato aplikace využívá myšlenky chráněné uděleným patentem (United States Patent No. 7,480,155). Nová technologie měření transformací struktury probíhá přímo na termomechanickém simulátoru. Při měření jsou zaznamenávány vybrané parametry jako jsou výkon ohřevu, výkon zdroje, změna délkové roztažnosti vzorku atd. Na základě změn gradientů těchto parametrů v závislosti na teplotě jsou pro různé rychlosti ohřevu a ochlazování zjištěny okamžiky transformací.
Abstrakt EN: The existing demands on recognition of material properties are constantly increasing. When developing new treatment technologies which aim to develop new structures, it is essential to know precisely the behaviour of the material, including transformation characteristics. Until now this information has been obtained using dilatometry. This uses only constant initial and boundary conditions. However, in real processes, these conditions are very changeable and in many cases also dynamic. To enable relevant transformation parameters to be measured on the material-technology model, a new measuring technology has been designed which can be used directly on the testing equipment. Measurment to the required sensitivity is achieved using high frequency sensors and complete digital processing of data. This application uses concepts protected under patent (United States Patent No. 7,480,155). The new technology for measuring transformation structures is tested directly on the thermo-mechanical simulator. Measurements are taken of parameters such as heating power, performance of the power source, changes to the coefficient of linear expansion, etc. On the basis of the changes of the gradients of these parameters in relation to temperature, moment-by-moment transformation data are obtained for different heating and cooling speeds.
Klíčová slova

Zpět

Patička