Přejít k obsahu


Technologie válcování zirkonu za tepla na reverzním duu

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., VOMELA, J., JENÍČEK, Š. Technologie válcování zirkonu za tepla na reverzním duu. 2009.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of Hot Rolling of Zirconium on Reversing Twin Rolling Mill
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Doc. Ing. Jan Vomela CSc. , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Zirkon a jeho slitiny patří do skupiny exotických, ne příliš často technicky zpracovávaných kovů. Z tohoto důvodu nejsou běžně známy technologické podmínky a parametry zpracování. Pro technologii válcování zirkonu z ingotů bylo nutno s pomocí materiálově-technologického modelování stanovit přesně podmínky technologie. Jednalo se o teplotu a délku ohřevu, která je vhodná pro válcování litého stavu tak, aby nedošlo k vývoji trhlin a selhání procesu. V druhém kroku bylo nutno optimalizovat úběrový plán tak, aby bylo možno vyválcovat pasy o předepsané tloušťce 14 mm a přitom dosáhnout na jedné straně úplné rekrystalizace, ukončit válcování při co nejnižších teplotách a zároveň ukončit deformační proces před transformací z kubické struktury na hexagonální. Optimalizace celého procesu byla provedena materiálově-technologickým modelováním na simulátoru. Zjištěné podmínky byly přeneseny do reálné technologie a tato technologie byla odzkoušena a aplikována průmyslově.
Abstrakt EN: Zircon and its alloys belong to the group of exotic and seldom technologically treated metals. This means that their parameters and conditions of treatments are not widely known. For rolling zircon it was essential to establish precise conditions using material-technology modelling. This meant finding the temperature and length of heating at which rolling did not lead to fracturing and the failure of the process. The second step involved optimization of a reduction plan so that strips of a specified thickness of 14mm could be rolled, during which one side achieves complete recrystallization, rolling finishes at the lowest possible temperature and also the transformation process finishes before transformation from cubic to hexagonal structure occurs. The whole procedure was optimized using material-technology modelling on a simulator. The conditions obtained here were transferred to real technology which was then tested and applied in industry.
Klíčová slova

Zpět

Patička