Přejít k obsahu


Zařízení pro zjišťování materiálových vlastností za podmínek krátkodobého ohřevu a vysokých rychlostí deformace

Citace:
MAŠEK, B., RONEŠOVÁ, A., VOMELA, J., JENÍČEK, Š., HRONEK, P., ŠTÁDLER, C. Zařízení pro zjišťování materiálových vlastností za podmínek krátkodobého ohřevu a vysokých rychlostí deformace. 2009.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Equipment for Material Property Determination under Short-term Heating Conditions and High Deformation Rates
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Andrea Ronešová , Doc. Ing. Jan Vomela CSc. , Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Pavel Hronek , Ing. Ctibor Štádler
Abstrakt CZ: Moderní technologické procesy probíhají mnohdy velmi vysokými rychlostmi s minimalizovanou dobou ohřevu. Pro vývoj takových procesů nejsou zatím zcela běžně dostupné materiálové charakteristiky, které jsou potřebné pro vývoj a optimalizaci technologického procesu, zejména v případě použití FEM simulací. V mnohých případech byla doposud nutno tyto parametry zjišťovat odhadem. Aby bylo možno tyto parametry přesně měřit, bylo vyvinuto zařízení umožňující za vysoce dynamických podmínek snímat síly a deformace působící na vzorek a to při současném řízení jeho teploty. Zařízení umožňuje snímat síly a deformace se společnou časovou základnou, přičemž jsou maximálně eliminovány vlivy elastických napěťových vln. Síly jsou měřeny tenzometricky, deformace optickou metodou. Zařízení umožňuje vedle získání materiálových parametrů i získání reálného materiálu, a tím rozbor struktury.
Abstrakt EN: Modern technological processes are often carried out at very high speeds with a minimalized heating time. At the present time the material characteristics necessary for the development and optimization of these processes are not generally available, especially in the case of using FEM simulations. Until it was necessary to use guesswork to estimate these parameters. To precisely measure these parameters equipment has been developed which can record force and deformation acting on a sample under highly dynamic conditions whilst controlling the temperature. The equipment enables force and deformation to be recorded with an accompnying time base, and the effects of elastic tension waves are eliminated as much as possible. Force is measured using tensometry, deformation optically. As well as providing material parameters, the equipment can also be used to analyse the structure of real materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička