Přejít k obsahu


elfpy : Experimental lab fits in Python

Citace:
KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R. elfpy : Experimental lab fits in Python. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: elfpy : Experimental lab fits in Python
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky
Autoři: Ing. Petra Kochová Ph.D. , Ing. Robert Cimrman Ph.D.
Abstrakt CZ: Program umožňuje polo-automatické vyhodnocování mechanických vlastností především měkkých biologických tkání. Měkké biologické tkáně, mezi které patří např. cévy, svalová tkáň, šlachy, střeva, apod., jsou za normálních fyziologických podmínek vystaveny cyklickému zatěžovaní a velkým deformacím. Vztah mezi mechanickou zátěží působící na tkáň a reakcí tkáně je popsán pomocí křivky napětí-deformace. Napětí je definováno jako síla působící na jednotku plochy a deformace je definována jako změna rozměrů vzorku vydělená počátečními rozměry vzorku (např. průřez vzorku). Většina biologických tkání vykazuje při jednoosém tahovém zatížení nelineární mechanické chování, tedy křivka napětí-deformace není přímka. Je zde patrné tzv. mechanické zpevnění tkáně (tj. dochází k nárůstu Youngova modulu elasticity v oblasti velkých deformací). Na křivce napětí-deformace můžeme rozlišit tři hlavní části: "prstová oblast" spojená s malou tuhostí, "patní oblast" charakterizována mechanickým zpevněním tkáně a "lineární oblast". Program elfpy umožňuje určit Youngův modul elasticity pro každý cyklus v případě cyklického zatěžování a Youngův modul elasticity pro oblast prstovou a lineární a dále mezní napětí a deformaci v případě, že je tkáň vystavena tahovému zatížení s rostoucím prodloužením tkáně až do přetržení. Kód umožňuje načtení vstupních dat, vyhodnocení jednoosých mechanických testů, grafickou interpretaci výsledků (křivka napětí-deformace s Youngovými moduly elasticity) a uložení výsledků.
Abstrakt EN: The software can be used for semi-automatic evaluation of mechanical propertiesof tissues. A majority ofbiological tissues has non-linear behavior when exposed to theuniaxial tension loading. The characteristic tissue stiffening is visible. Three mainregions of stress-strain curve can be distinguished: 'toe region' with lowtissue stiffness, 'heel region' connected with tissue stiffening and the'linear region'. The elfpy can determine the Young's modulus of elasticityfor each cycle when the tissue is exposed to the cyclic mechanical loading andthe Young's modulus of elasticity of toe and linear regions and the ultimatestress and strain when the tissue is exposed to the tension test with growingelongation up to the tissue rupture. The code allows the reading ofinput data, evaluation of uniaxial mechanical tests, the graphicalinterpretation of results (stress-strain curves with Young's moduli ofelasticity) and the saving of results.
Klíčová slova

Zpět

Patička