Přejít k obsahu


Komunitární právní úprava antispamové legislativy a její implementace do právního řádu České republiky.

Citace:
JANÁK, M. Komunitární právní úprava antispamové legislativy a její implementace do právního řádu České republiky.. Aplikované právo, 2009, roč. 7, č. 2, s. 79-92. ISSN: 1214-4878
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Community legal regulation of anti-spam legislation and its implementation into the legal system of Czech Republic.
Rok vydání: 2009
Název zdroje: VŠAP
Autoři: JUDr. Martin Janák
Abstrakt CZ: Jak vypovídá samotný název příspěvku, předmětem autorova článku je právní rozbor komunitární právní úpravy antispamové legislativy a její implementace do právního řádu České republiky. V rámci předmětu článku je proveden nejprve právní rozbor příslušné evropské legislativy, včetně stručného komentáře. Zjištěné výsledky právního rozboru evropské legislativy, jsou následně použity zejména k porovnání s národní právní úpravou ČR, jakož i způsobu provedené implementace. Autor se v článku zaměřuje též v širším kontextu na právní rozbor národní antispomové legislativy a související právní aspekty. Článek je rozdělen celkem do pěti hlavních částí. První část nazvaná Úvod je pouze obecným úvodem do problematiky tématu resp. zvoleného předmětu článku s představením příslušných evropských písemných pramenů práva. Ve druhé části, nazvané Směrnice o elektronickém obchodu 2000/31/ES je proveden výklad včetně právního komentáře uvedené směrnice. Část třetí, jež nese označení Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích 2002/58/ES, je zkoumána co do výkladu a právního rozboru obdobně jak je tomu v části druhé. Výklad resp. obsahová náplň druhé a třetí části článku není zaměřena pouze na závazně obsahovou část příslušných článků směrnic, nýbrž je proveden i rozbor relevantních recitálů. V části čtvrté, Právní úprava spamu v ČR, provádí autor komplexní právní rozbor zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, který představuje klíčový právní předpis regulující obchodní sdělení. V této části je problematika spamu vykládána v širším kontextu národní úpravy se zaměřením na vybrané právní aspekty týkající se obchodních sdělení včetně komparace vybraných ustanovení s evropskou legislativou. V poslední závěrečné části jsou v obecné rovině zohledněny relevantní závěry zjištěné během tvorby článku a to jak z pozitivního, tak i negativního hlediska.
Abstrakt EN: As the name implies, the subject of the article is the legal analysis of the community legal regulation of anti-spam legislature and its cmplementation into the legal system of the Czech Republic. Within the scope of the topic, there is firstly a legal analysis of the relevant European legislation, including a brief commentary. The findings of the legal analysis of European legislation are then used mainly for comparison with the Czech legal regulation, as well as the way of implementation. The author also focuses on the analysis of national anti-spam legislation and related legal issues in a larger context. The first part of article, titled Introduction, is merely a general introduction it the questions of the topic along with the presentation of the relevant written European legal sources. The second part, titled E-commerce directive 2000/31/ES, consists of an interpretation as well as legal commentary of said directive. The third part, titled privacy protection and electronic communication directive 2002/58/ES, is analogous to part two in terms if interpretation and legal analysis. The interpretation, or content, of the second and third parts of the article isn?t focused solely on the binding content of the relevant directives? paragraphs, but also analyzes the relevant recitals. In the fourth part, Legal regulation of spam in the Czech Republic, the author conducts a complex analysis of act 480/2004 Sb., Act on Information Society Services, as it is in force, which constitutes a key legal precept regulating commercial messages. In this part, the question of spam is interpreted in a broader context of national regulation with particular focus on select legal aspects of commercial messages, including a comparison of select provisions with European legislation. In the final part, the relevant conclusions ascertained in the process of writing this article are summed up in a general overview, from both the positive and the negative point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička