Přejít k obsahu


Důvody absence české judikatury na poli právní regulace spamu.

Citace:
JANÁK, M. Důvody absence české judikatury na poli právní regulace spamu.. In Fenomén judikatury v právu - Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009.. Praha: Nakladatelství Leges, 2010. s. 336-348. ISBN: 978-80-87212-29-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reasons of Czech´s judicature absence in the field of spam legal regulation.
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Leges
Autoři: JUDr. Martin Janák
Abstrakt CZ: Předmětem autorova příspěvku je právní rozbor mající za cíl nalezení důvodů zapříčiňujících absenci české judikatury na poli právní regulace spamu. V rámci příspěvku a jeho komplexnějšího pojetí je provedeno nejprve stručné seznámení s pojmy, jako např. spam, obchodní sdělení, atd. z pohledu platné právní úpravy a následně uvedení způsobů právní ochrany proti spamu. Výsledky zjištění jakož i samotné závěry jsou následně zohledněny zejména v samotném závěru, poslední časti příspěvku. Příspěvek je rozdělen celkem do šesti částí. První část nazvaná Úvodem k předmětu příspěvku je pouze obecným úvodem do problematiky tématu s vymezením jeho rozsahu a obsahu. Ve druhé části, nazvané Česká antispamová legislativa je proveden zejména stručný výklad příslušných právních norem upravujících problematiku nevyžádaných obchodních sdělení tzn. především zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. V části třetí, Právní prostředky ochrany proti spamu, jsou obecně nastíněny základní možnosti právní ochrany v boji proti spamu, včetně zohlednění rozhodujících odpovědnostních aspektů. V části čtvrté, Veřejnoprávní ochrana, autor uvádí základní výčet právních norem, které poskytují, resp. garantují, subjektům dotčeným spamem příslušná práva, jejichž aplikace mohou za daných okolností využít. Jedná se především o práva poskytovaná dle již výše uvedeného zákona č. 480/2004 Sb., tak i dalších právních předpisů včetně stručného zohlednění samotného procesního postupu při využívání takovýchto ochranných práv. Předposlední kapitola Soukromoprávní ochrana reflektuje příslušné soukromoprávní normy, zejména pak dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, či zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, které je možné za daných okolností aplikovat v boji proti spamu. V poslední závěrečné části jsou v obecné rovině zohledněny relevantní závěry a informace zjištěné během tvorby příspěvku tzn. zejména uvedení důvodů zapříčiňujících absenci české judikatury.
Abstrakt EN: Matter of author´s article (as its title suggest) is legal analyze that´s aim is finding a reasons causing absence of Czech´s judicature in the field of spam legal regulations. In the scope of article´s matter and its complex conception is firstly provided basic introducing with legal terms related to the article, as for example spam, commercial messages, etc. in the view of valid and relevant legal regulations. Further are described in particular ways of legal protections against spam. Results and findings regarding the matter of article are subsequently reflected especially in the closing (final) part of the article.
Klíčová slova

Zpět

Patička