Přejít k obsahu


Nové skriptum o jazzové hudbě z pohledu hudební kinetiky

Citace:
BEZDĚK, J. Nové skriptum o jazzové hudbě z pohledu hudební kinetiky. Hudební výchova, 2008, roč. 16, č. 1, s. 17. ISSN: 1210-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New textbook on jazz music from a musical point of view of kinetics
Rok vydání: 2008
Autoři: Doc. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Tomáš Kuhn se zabývá nejdříve metrorytmickými jevy africké hudby, které se promítají do jazzu, na což logicky navazuje popis uplatnění charakteristických rytmických vzorců afrolatinské taneční hudby v ragtimu a jeho strukturálních obměn. Autor však též poznamenává (Úvod, str. 5), že chronologický aspekt není hlavním principem postupu kapitol. Spíše jde o postižení všech položek kinetického života jazzové hudby. Popis specifických rysů a postupů ve sféře hudebního času tedy autor završuje pohledem ?z výšky?, který reflektuje tempovou stránku jejich realizace. V závěru práce pak autor uvádí příklady analýz kinetické stránky dvou jazzových skladeb, které aplikují nastolené principy a vazby.
Abstrakt EN: Thomas Kuhn deals with phenomena metrorytmickými first African music, which is reflected in jazz, which logically follows the description of the application of characteristic rhythmic patterns afrolatinské dance music in ragtime and its structural variations. However, the author also notes (Introduction, p. 5) that the chronological aspect is the main principle of the procedure chapters. Rather, involvement of all items kinetic life of jazz music. Description of the specific features and processes in the sphere of musical time is the author completes the look "from above", which reflects the cruise aspect of their implementation. In conclusion the author gives examples of kinetic analysis of site two jazz compositions, applying the principles raised and the links.
Klíčová slova

Zpět

Patička