Přejít k obsahu


Obraz nového člověka v tvorbě ruských porevolučních proletářských autorů a českých básníků počátku padesátých let 20. století

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Obraz nového člověka v tvorbě ruských porevolučních proletářských autorů a českých básníků počátku padesátých let 20. století. In Totalitarismus 5. Rymaně: Dryada, 2009. s. 88-97. ISBN: 978-80-87025-24-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Image of "New man" in creation of Russian post-revolutionary proletarian authors and czech poets beginning of the 50 Czech the 20th century
Rok vydání: 2009
Místo konání: Rymaně
Název zdroje: Dryada
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Téma "nového člověka" vystupuje u ruských i českých autorů jako velmi silné, rotuje kolem stejných významových ohnisek víceméně souznějících s komunistickou ideologií. V obou případech se setkáváme s fakticky neživotným jedincem, modelovým obrazem (v české tvorbě zejména se sociálním a profesním typem), s eschatologickou orientací na budoucnost, s motivem tvoření prostřednictvím násilné destrukce a motivem ohňové přetavby, s adorací proletáře, kultem práce a průmyslu, fetišizací techniky, uhranutím kolektivismem, s tendencemi vymezovat kýžené atributy "nového člověka" prostřednictvím negace, zejména příslušníka buržoazie.
Abstrakt EN: The theme of "New Man" performed by Russian and Czech composers as very strong, it rotates more or less the same semantic outbreaks. In both cases, we find virtually lifeless person, the image model (in particular the formation of Czech social and professional type), the eschatological orientation toward the future, with the motif through the formation of violent destruction and reconstruction was a motif of fire, with adoration of the proletariat, the cult of labor and industry, fetishization of technology, collectivism, the tendency to define the desired attributes of the "New man" through negation, in particular the national bourgeoisie.
Klíčová slova

Zpět

Patička