Přejít k obsahu


Transformace závěrečných zkoušek jako významná součást zkvalitnění pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů

Citace:
ČÁBALOVÁ, D., KOCUROVÁ, M. Transformace závěrečných zkoušek jako významná součást zkvalitnění pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů. In Vzděláváme budoucí učitele. Praha : Portál, 2008, s. 136-164. ISBN: 978-80-7367-405-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The new concept of state final examinations as a significant part of upgrading pre-service teacher training
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Portál
Autoři: PhDr. Dagmar Čábalová Ph.D. , Doc. PaedDr. Marie Kocurová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato kapitola pojednává o nové koncepci státních závěrečných zkoušek v rámci zkvalitňování pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v současných změnách pedagogické praxe. V úvodní části se věnujeme historickým, srovnávacím a společenským východiskům ovlivňující změny státních zkoušek v učitelské přípravě. V další části jsou řešeny různé přístupy k strukturaci profesních kompetencí učitele v kontextu pregraduální přípravy budoucích učitelů. Dále uvádíme závěry empirických šetření, které byly zaměřeny na analýzu koncepce státních zkoušek na vybraných vysokých školách a na postoje studentů k průběhu a obsahu státních zkoušek. V závěrečné části kapitoly diskutujeme hlavní problémy týkající se koncepce a standardů státních zkoušek v přípravě budoucích učitelů.
Abstrakt EN: This chapter deals with a new conception of state final examination in the framework of upgrading initial teacher training for secondary schools in concord with present situation in education. In the introduction, the focus is on historical, comparative and social bases that influence the changes in state final examination. In the next part different approaches are solved to the structuring the professional competences of teachers in the context of initial teacher training. Then the conclusions of empirical research are presented that focus on the analysis of state final examination conception at selected universities and the students´attitudes to the course and contect of these examinations. In the final part of the chapter we discuss the main problems dealing with the conception and standards of state final examination on initial teacher training.
Klíčová slova

Zpět

Patička