Přejít k obsahu


Metodika digitálního ergonomického návrhu a hodnocení pracovišť ve strojírenských podnicích

Citace:
BUREŠ, M. Metodika digitálního ergonomického návrhu a hodnocení pracovišť ve strojírenských podnicích. Plzeň : Západočeská univezita v Plzni, 2010, 150 s. s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for digital ergonomic design and evaluation of workplaces in machine companies
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univezita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Bureš
Abstrakt CZ: Tato disertační práce se zabývá problematikou návrhu a hodnocení pracovišť ve strojírenských podnicích z ergonomického hlediska. Závěry z ergonomických studií jsou mnohdy pro velkou komplexnost této vědy chybně interpretovány. Požadavky na znalosti hodnotitelů jsou pak značné. V současné době je velice málo ergonomických odborníků jak ve vědecké, tak v průmyslové praxi. Průmyslová praxe postrádá jednoduché a srozumitelné nástroje, které by napomohly při odbourávání těchto negativních bariér. Jádrem práce je návrh metodiky sloužící k systematickému návrhu nebo hodnocení pracovišť ve strojírenských podnicích. Tato metodika vznikla na základě důkladné analýzy současných přístupů k řešení tohoto problému jak z oblasti teoretické, tak z oblasti aplikační. V rámci disertační práce byl vytvořen soubor ergonomických kritérií, které jsou bezprostředně nutné pro hodnocení pracovišť. Tento soubor je označován jako znalostní báze pravidel. Celá metodika je popsána pomocí algoritmu, pro zajištění její srozumitelnosti a jasnosti. Posledním úkolem bylo vytvoření softwarové podpory pro vzniklou metodiku, z důvodu zvýšení uživatelské přívětivosti. Vytvořená metodika byla ověřena i v konkrétních podmínkách strojírenského podniku. Výstupy tohoto testování jsou obsaženy v závěrečných kapitolách této práce. Jsem si jist, že metodika najde uplatnění jak v teoretické, tak zejména i v praktické oblasti. V závěru práce jsou nastíněny možnosti dalšího využití a rozvoje vytvořené metodiky.
Abstrakt EN: This doctoral thesis deals with an issue of design and evaluation of workplaces in industrial companies from ergonomic aspect. Findings from ergonomic studies are often wrongly interpreted because of large complexity of this science. Demands on evaluator?s knowledge are then considerable. At present there are very few ergonomic experts both in scientific and industrial practice. Industrial practice is missing simple and intelligible tools that would help at degradation of these negative hold-backs. The main purpose of this doctoral thesis is a proposal of methodology serving to systematic design or evaluation of workplaces in industrial companies. This methodology appears from thorough analysises of contemporary access to solving this problem both in areas theoretic and application. Within this doctoral thesis ergonomic criteria has been created. These are necessary for evaluation of workplaces. This set is indicated as a knowledge rule base. All methodology is described by the help of algorithm to assure her intelligibility and clarity. As a final task software support for incurred methodology has been created to increase its user-friendliness. Created methodology has been also tested in a concrete industrial company. Records of this verification are included in final chapters of this work. I am sure that this methodology will find usage both in theoretic and especially in practical areas. At the end of this thesis possibilities of the next usage and development of created methodology are foreshadowed.
Klíčová slova

Zpět

Patička