Přejít k obsahu


Z dějin školského muzea v Plzni

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Z dějin školského muzea v Plzni. In 120 let Muzea Komenského v Přerově a Oslavy Komenského v roce 1892 ve střední Evropě. Přerov: Muzeum Komenského, 2009. s. 266-273. ISBN: 978-80-87190-04-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From the history of School museum in Pilsen
Rok vydání: 2009
Místo konání: Přerov
Název zdroje: Muzeum Komenského
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá dějinami instituce, Školského muzea Komenský v Plzni, která sehrála ve vývoji moderního plzeňského školství důležitou roli. Autorka sleduje složité úsilí o vytvoření muzea, dobu jeho existence coby samostatného zařízení I léta, kdy bylo součástí Národopisného muzea v Plzni. Přehled vývoje je doveden do roku 1987, kdy byla původní školská expozice v rámci Národopisného muzea zrušena nařízením ředitele Západočeského muzea v Plzni. Stať se věnuje také pedagogické knihovně, která byla původně součástí škoského muzea, později se emancipovala jako víceméně samostatná instituce a dodnes slouží v prostorách Národopisného muzea v Plzni zájemcům o historii školství a pedagogiky, zejména pak studentům učitelství z místní pedagogické fakulty. Příloha stati obsahuje zevrubný přehled fondů školského muzea.
Abstrakt EN: The article deals with the history of the institution, school Comenius Museum in Pilsen, who played in the development of modern education pilsner important role. The author follows the complex efforts to create a museum, its existence as a separate device I years, when it was part of the Ethnographic Museum in Pilsen. Overview of the development is brought down until 1987, when the original school in the exhibition of the Ethnographic Museum revoked by the Director of the West Bohemian Museum in Pilsen. The article also focuses on teaching library, which was originally part škoského Museum, later emancipate itself as a more or less independent institutions and still serves on the premises of the Ethnographic Museum in Pilsen interested in the history of education and pedagogy, especially student teachers from the local faculty of education
Klíčová slova

Zpět

Patička