Přejít k obsahu


Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích.

Citace:
GOJDA, M., KŘIVÁNEK, R., MEDUNA, P., RYTÍŘ, L., TREFNÝ, M. Archeologie krajiny a sídel na Podřipsku. Výzkum středověkého ohrazeného areálu v Ledčicích.. Archeologické rozhledy, 2010, roč. 62, č. 2, s. 259-292. ISSN: 0323-1267
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeology of landscape and settlement around the Říp Hill. Investigation of a medieval ditched site (enclosure) at Ledčice
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Archeologický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: Doc. PhDr. Martin Gojda CSc. , RNDr. Roman Křivánek , PhDr. Petr Meduna , Mgr. Ladislav Rytíř , Mgr. Martin Trefný Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek přináší zprávu o výsledcích komplexně pojatého výzkumu dvojdílného, příkopem ohrazeného areálu (dvora) z konce raného středověku v Ledčicích (okr. Mělník). Areál objevený při letecké prospekci byl podroben opakovanému geofyzikálnímu měření a sondáži, doplněné namátkovým povrchovým sběrem. Analýza leteckých snímků a výsledky dosažené uvedenými postupy terénního výzkumu prokázaly současnost obou hlavních komponent areálu; rozbor nálezového souboru datuje jeho existenci do 1. pol. 13. století. V kontextu dosavadních znalostí o podobě sídelních/hospodářských jednotek pozemkové šlechty představuje ledčický areál ojedinělou situaci, která zachycuje jednak v úplnosti tvar a velikost vlastního jádra (dvojdílného) dvora a jednak ohrazující prvky prostoru přiléhající k němu.
Abstrakt EN: This paper brings report upon results of a complex investigation of a two-part ditched enclosure (curia, curtis) from the final part of the Hillfort (early medieval) period near Ledčice (distr. Mělník). The site discovered via aerial reconnaissance was plough-walked, geophysically measured and test excavated. The analysis of aerial photographs and data from the above-named field methods has proved the contemporaneity of both enclosures; pottery fragments date the site into the first half of the 13th century. In the context of current state of research on the settlements of early country landlords the Ledčice site represents a unique situation bringing a complete ground-plan and size of such settlement (two-part ditched enclosure as its principal component) and also a few components outside the central feature.
Klíčová slova

Zpět

Patička