Přejít k obsahu


Thin viscoelastic disc subjected to radial non-stationary loading

Citace:
ADÁMEK, V., VALEŠ, F. Thin viscoelastic disc subjected to radial non-stationary loading. Applied and Computational Mechanics, 2010, roč. 4, č. 1, s. 5-14. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thin viscoelastic disc subjected to radial non-stationary loading
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , František Valeš
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vyšetřováním nestacionárních vlnových dějů v izotropních viskoelastických tělesech pomocí analytických metod. Konkrétně je řešena úloha tenkého homogenního disku, který je na části obvodu zatížen radiálním tlakem. Toto zatížení je v čase popsáno Heavisideovou funkcí, takže je v kotouči vyvolána nestacionární napjatost. Disipativní chování uvažovaného materiálu je reprezentováno diskrétním materiálovým modelem standardního viskoelastického tělesa v Zenerově konfiguraci. Po odvození výsledného tvaru pohybových rovnic je pro nalezení analytického řešení použita metoda integrálních transformací v kombinaci s Fourierovo metodou. Výsledkem řešení jsou integrální obrazy radiální a obvodové složky posuvů. Na závěr je diskutována kvalita singularit odvozených obrazů a možnosti provedení zpětné Laplaceovy transformace.
Abstrakt EN: The investigation of non-stationary wave phenomena in isotropic viscoelastic solids using analytical approaches is the aim of this paper. Concretely, the problem of a thin homogeneous disc subjected to radial pressure load nonzero on the part of its rim is solved. The external excitation is described by the Heaviside function in time, so the nonstationary state of stress is induced in the disc. Dissipative material behaviour of solid studied is represented by the discrete material model of standard linear viscoelastic solid in the Zener configuration. After the derivation of motion equations final form, the method of integral transforms in combination with the Fourier method is used for finding the problem solution. The solving process results in the derivation of integral transforms of radial and circumferential displacement components. Finally, the type of derived functions singularities and possible methods for their inverse Laplace transform are mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička