Přejít k obsahu


Od "nového člověka" k "homo sovieticus"

Citace:
PEŠKOVÁ, M. Od "nového člověka" k "homo sovieticus". In Areálová slavistika a dnešní svět. Brno : Tribun EU, 2010, s. 123-130. ISBN: 978-80-7399-987-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: From the "new Soviet man" to the "homo sovieticus"
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku jsou srovnávány dva sovětské fenomény: idea "nového člověka" a fenomén "homo sovieticus". Autorka na základě historické a literární analýzy dospívá k závěru, že vzájemný poměr obou jevů je vícevrstevnatý. "Homo sovieticus" můžeme za prvé chápat jako ostré odmítnutí fundamentálních morální principů "nového sovětského člověka", za druhé jako jeho parodický a za třetí jako antiutopický obraz. "Homo sovietcus" můžeme vnímat rovněž jako určitý "druhý vývojový stupeň" "nového člověka", jeho sníženou variantu, v níž sublimují ty rysy, které byly v typu "nového člověka" potlačeny.
Abstrakt EN: In this paper, we compare two Soviet phenomenon: the idea of "new man" and the phenomenon of "homo sovieticus". The author, on the basis of historical and literary analysis, concludes that the relationship of these concepts is varied. "Homo sovieticus" we can think of, firstly, as a sharp rejection of the basic moral principles of the "new Soviet man", secondly, as a parodic, and thirdly, as a dystopian image of the "new man". "Homo sovieticus" You can explain as a kind of "second stage" of the "new man", his low variant, characterized by features that were in the "new man" suppressed.
Klíčová slova

Zpět

Patička