Přejít k obsahu


Veřejné finance a daně v České republice

Citace:
PAVLÁSEK, V., HEJDUKOVÁ, P. Veřejné finance a daně v České republice. první. vyd. Plzeň : Nava, 2010, 215 s. ISBN: 978-80-7211-360-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Public finance and taxes in the Czech Republic
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Nava
Autoři: Ing. Vlastimil Pavlásek CSc. , Ing. Pavlína Hejduková
Abstrakt CZ: Cílem publikace je srozumitelnou formou vysvětlit problematiku veřejných financí v České republice. Důraz je kladen zejména na problematiku veřejných příjmů, kde dochází v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí k častým změnám. Publikace je užitečná nejen pro studenty, ale i pro čtenáře z řad veřejnosti. Jednotlivé druhy veřejných příjmů jsou v publikaci podrobně vysvětleny. Autoři se také věnují dalším významným oblastem veřejných financí, státnímu rozpočtu, financování územní samosprávy, veřejnoprávním organizacím a veřejným výdajům. Text je doplněn odkazy na zákonné normy platné v roce 2010, klíčovými slovy, kontrolními otázkami, řešenými i neřešenými praktickými příklady a souborem úkolů k samostatnému zpracování.
Abstrakt EN: The aim of the publication is to explain the issue of public finance in the Czech Republic in comprehensible form. The emphasis is on the issue of public revenues which often change in context of ongoing public finance reform. The publication is useful not only for students but also for readers from the public. Particular kinds of public revenues are explained in detail in the publication. The authors attend to other important areas of public finance, state budget, funding of local government, public organizations and public expenditure. The text is supplemented by references to legal norms valid in 2010, key words, control questions, solved and unsolved practical examples and set of tasks to a separate process.
Klíčová slova

Zpět

Patička