Přejít k obsahu


Inference of the "Black box" like numerical Values of Property indicators by Designing machine elements

Citace:
HOSNEDL, S., SRP, Z., KOPECKÝ, M. Inference of the "Black box" like numerical Values of Property indicators by Designing machine elements. In Zborník referátov. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. s. 81-88. ISBN: 978-80-970-294-1-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Inference of the "Black box" like numerical Values of Property indicators by Designing machine elements
Rok vydání: 2010
Místo konání: Košice
Název zdroje: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta
Autoři: Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc. , Ing. Zbyněk Srp , Ing. Martin Kopecký
Abstrakt CZ: V příspěvku je prezentována vyvinutá původní metoda a její pilotní softwarová implemetace v MS Excel, která umožňuje ?black box? inferenci neznámé hodnoty ?funkčního parametru?, který je alespoň ?kvazi-závislý? na hodnotách určité množiny ?nezávislých parametrů?, s využitím množiny známých (třeba i neznámého původu) hodnot vzorků uložených v databázi. Uvedená vývojová verze metody i SW byla úspěšně validována s využitím řady konkrétních praktických příkladů včetně uvedených týkajících se konstruování strojních částí. Je proto plánován další vývoj včetně indikátorů přesnosti řešené inference a zvýšení uživatelského komfortu spolu s již částečně realizovaným grafickým zobrazováním modelu řešení.
Abstrakt EN: A developed original method and its trial software implementation in MS Excel enabling an inference of an unknown value of a ?function parameter? which (at least quasi-) causally depends on values of a set of ?independent parameters? with use of the known maybe ?black box? like values of the ?samples stored in a database are introduced in the paper. The introduced versions of the method and its SW implementation have been successfully validated using also a series of concrete cases related to the introduced design engineering of machine elements. Thus further development including the indicators of the inference accuracy and better user-friendliness together with the already partially realised in-line graphical representation is planned.
Klíčová slova

Zpět

Patička