Přejít k obsahu


Účetnictví 2: Pokročilé aplikace

Citace:
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 2: Pokročilé aplikace. 1.. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010, 231 s. ISBN: 978-80-247-3516-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Accounting 2: Advanced Applications
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Grada Publishing
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Hlavní témata jsou nejprve teoreticky představena a posléze aplikována na dílčích problematikách. Obsahem knihy jsou specifika účtování jednotlivých typů společností, účtování o všech druzích majetku, provádění přípravných prací k účetní závěrce a sestavování výkazů finančního účetnictví. Kniha dále vyhodnocuje rozdílnost účetnictví vedeného dle právních norem ČR od Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS a hlavní rozdíly demonstruje na praktických příkladech.
Abstrakt EN: The publication deals with financial accounting of entrepreneurs. Main topics are first presented theoretically and then applied to particular problems. The book shows accounting specifics for each type of trading company, accounting for all types of property, carrying out preparatory work on the financial statements and the statements of financial accounting. The book also assesses the diversity of accounting records maintained by Czech legal norms with those kept by International Financial Reporting Standards IAS / IFRS; the main differences are presented by practical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička