Přejít k obsahu


Creative thinking of primary school

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Creative thinking of primary school. In Technical Creativity in School's Curricula with the Form of Project Learning "From Idea to the Product" - from the kindergarten to the technical faculty. Ljublajana: Somaru, 2010. s. 81-87. ISBN: 978-961-6728-09-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Creative thinking of primary school
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ljublajana
Název zdroje: Somaru
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době se tvořivost a rozvoj tvůrčího myšlen stává jedním z hlavních výukových cílů školních vzdělávacích programů na všech typech škol. Jednou ze stále diskutovaných otázek v oblasti tvořivosti je zjišťování její úrovně. Při testování tvůrčích schopností se používají bibliografické a osobnostní dotazníky, netestové metody, rozhovor, projektivní techniky, posuzování tvůrčí činnosti a produktů, dotazníky pro faktory tvůřčího klimatu, testové baterie a multidimezionální projekty, experimentální a výzkumné metody ke specifickým tématům nebo různé identifikační prostředky (např. test produktivního myšlení, test vědeckého myšlení, test pro tvůrčí typy apod.). Článek pojednává o výzkumu tvořivých schopností v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově uskutečňovaného v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Tento projekt se zabývá nejen výzkumem samotné neverbální tvořivosti, ale zároveň se pokusí ukázat jak tuto tvořivost rozvíjet v technicky orientovaných předmětech při práci se školním vzdělávacím programem.
Abstrakt EN: Nowadays, the creativity and creative thinking development are becoming one of the main teaching goals of the education programmes in all kinds of schools. One of the questions under debate in the field of creativity is how to improve its standard. When testing the creative skills, people usually use bibliographic and personal questionnaires, non-testing methods, dialogue, projective techniques, appraisal of creative activity and products, questionnaires for creative atmosphere factors, testing batteries and multidimensional projects, experimental and research methods for specific topics or different identification means (e.g. test of productive thinking, test of scientific thinking, test for creative types defining etc.). This article deals with the research of creative skills within the project Nonverbal creativity in technical education carried out within the scope of grant GAČR 406/07/0109. This project deals with the research of nonverbal creativity and at the same time it will try to show how to develop the creativity in technically oriented subjects at work with the school education programme.
Klíčová slova

Zpět

Patička