Přejít k obsahu


Systém pro správu ERP experimentů

Citace:
JEŽEK, P., PAPEŽ, V. Systém pro správu ERP experimentů. Opava, 2010., ISBN: 978-80-7248-589-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: System for ERP Experiments Management
Rok vydání: 2010
Místo konání: Opava
Název zdroje: Slezská univerzita v Opavě
Autoři: Ing. Petr Ježek , Bc. Václav Papež
Abstrakt CZ: Měřením mozkové aktivity je produkováno velké množství záznamů. Tyto záznamy se uchovávají pro pozdější použití. V současné době neexistuje jednotné úložiště používané pro uložení a sdílení ERP experimentů. Tento článek popisuje návrh systému obsahující databázi dat/metadat ERP experimentů. Systém obsahuje webové uživatelské rozhraní, které umožní vkládat do systému experimenty a zpětně je ze systému získat. Důvěrnost uložených dat je zajištěna uživatelskými účty společně se systémem přístupových oprávnění a uživatelských skupin. Systém uživatelských účtů umožní sdílet záznamy mezi registrovanými uživateli. Dále jsou prezentovány požadavky na systémová práva, data a metadata ukládaná v systému, rozšiřující doplňky zahrnující full-textové vyhledávání či modul pro stažení dat v několika používaných standardizovaných formátech. Použité technologie, konečná realizace a nasazení do testovacího provozu je taktéž prezentováno.
Abstrakt EN: Measuring of brain activity produces a lot of records. These records are stored for later use. Nowadays there is no single repository used for storing and sharing of ERP experiments. This article describes the design of a database containing data / metadata from ERP experiments. The system includes a Web-based user interface, which allows experiments to upload into the system and re-acquire them from the system. Privacy of stored data is ensured by user accounts together with the system of user roles and user groups. Requirements to system privileges, data and metadata stored in the system, expanding accessories including full-text searching and downloading module for use in several standard formats are presented. The technologies used, the final implementation and deployment into test environment is also presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička