Přejít k obsahu


Modal properties of the flexural vibrating package of rods linked by spacer grids

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Modal properties of the flexural vibrating package of rods linked by spacer grids. Pilsen, 2010., ISBN: 978-80-7043-919-7,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modal properties of the flexural vibrating package of rods linked by spacer grids
Rok vydání: 2010
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá modelováním a modální analýzou rozsáhlého souboru identických paralelních tyčí provázaných příčnými pružinami (distanční mříží) umístěnými na několika úrovních. Diskretizace tyčí metodou konečných prvků je založena na Rayleighově nosníkové teorii. Pro středově symetrický soubor tyčí, tak jak je tomu v palivových souborech jaderných reaktorů, je aplikována dekompozice systému na identické pootočené segmenty tyčí. Je využita metoda modální syntézy s kondenzací. Uvedená metoda je prvním krokem pro modelování kmitání palivových souborů buzených pohybem upínacích desek v aktivní zóně reaktoru.
Abstrakt EN: The paper deals with the modelling and modal analysis of the large package of identical parallel rods linked by transverse springs (spacer grids) placed on several level spacings. The rod discretization by finite element method is based on Rayleigh beam theory. For the cyclic and central symmetric package of rods (such as fuel rods in nuclear fuel assembly) the system decomposition on the identical revolved rod segments was applied. A modal synthesis method with condensation is used for modelling of the whole system. The presented method is the first step for modelling the nuclear fuel assembly vibration caused by excitation determined by the support plate motion of the reactor core.
Klíčová slova

Zpět

Patička