Přejít k obsahu


Organické senzory par a plynů

Citace:
DŽUGAN, T. Organické senzory par a plynů. Plzeň : ZČU Plzeň, 2010, 38 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Organic sensors of gases and vapours
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU Plzeň
Autoři: Ing. Tomáš Džugan
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá využitím organických materiálů pro senzory par a plynů. První část práce se zabývá současným stavem senzorů par a plynů. Jsou zde definovány základní parametry senzorů a principy jejich funkce. V druhé části se práce detailně zabývá polovodičovými senzory, jejich topologií a různými druhy citlivých vrstev. Tyto vrstvy mohou být tvořeny anorganickými materiály nebo organickými materiály. Využitím ftalocyaninu pro citlivou vrstvu vlhkostního senzoru se zabývá další část práce. Konkrétně se jedná o niklový ftalocyanin se sulfo-skupinami. Byl zde popsán postup pro vytvoření tenké vrstvy ftalocyaninu pomocí metody rotačního nanášení. Byl studován vliv relativní vlhkosti na elektrické vlastnosti vrstvy ftalocyaninu. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na měření dalších elektrických a mechanických vlastností.
Abstrakt EN: This paper deals with the usage of organic materials in gas and vapor sensors. The present state of gas and vapor sensors is described in the first part of the thesis. Basic parameters of sensors and their functional principles are also defined. The second part of thesis deals with the semiconductor sensors. Theirs topology and different types of sensitive layers are discussed. Inorganic or organic substances could be used as materials for sensitive layers. The subsequent part of this thesis is focused on the utilization of phthalocyanines as sensitive layers in sensors. Nickel phthalocyanine with sulfone-group was used as humidity sensitive material. The whole fabrication process was designed for manufacturing of the thin film of the phthalocyanine. Finally the new ideas about measurement of next mechanical and electrical properties are mentioned.
Klíčová slova

Zpět

Patička