Přejít k obsahu


Změna počtu trombolyzovaných pacientů v ČR po prodloužení terapeutického okna ze 3 na 4,5 hodiny

Citace:
HROMOVÁ, M., JANEČKOVÁ, Z., BENADOVÁ, G. Změna počtu trombolyzovaných pacientů v ČR po prodloužení terapeutického okna ze 3 na 4,5 hodiny. Praktický lékař, 2010, roč. 13, č. 9, s. 542-544. ISSN: 0032-6739
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Change in the number of stroke patients in the Czech Republic following an increase in the thrombolytic treatment window from 3 to 4,5 hours
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Česká lékařská společnost J.EV.Purkyně
Autoři: Mgr. Miroslava Hromová , Bc. Zuzana Janečková DiS. , Gabriela Benadová
Abstrakt CZ: Cévní mozkové příhody (CMP) jsou v ČR hlavní příčinou trvalé invalidity a třetí nejčastější příčinou úmrtí. Incidence a prevalence CMP je v naší republice stále vysoká a v posledních letech je pozorován vzrůstající trend a to jak u seniorů, tak u lidí v produktivním věku. Každý rok postihne CMP v naší republice cca 35 000 lidí. Třetina postižených do jednoho roku zemře, třetina zůstane s trvalými a těžkými následky a jen třetina přežívá bez značných komplikací. CMP jsou nejčastější příčinou invalidity u starších nemocných, proto cílem léčby tohoto onemocnění není pouze snížit mortalitu, ale také zachovat co nejvyšší možnou míru soběstačnosti pacienta. Léčba CMP je vždy individuální. (4) Vychází z příčiny a typu CMP, z přidružených extracerebrálních momentů - věku, zdravotního stavu, z optimálního terapeutického okna navrhované léčby, z nálezu klinické neurologické symptomatologie i použitých zobrazovacích metod - CT, MR, sonografie karotid, apod. Všechny CMP se hodnotí jako urgentní stav, při jehož léčbě má přednemocniční neodkladná péče svůj významný podíl. (5)
Abstrakt EN: Cerebral vascular accidents (CVA) belong to the main cause of a permanent disablement and the third cause of death in the Czech Republic. An incidence and prevalence of CVA is quite high and a rising tendency occurs both in seniors and in people in productive age. Annually approximately 35.000 people are attacked in the CR. One third of them dies within one year, one third survives with permanent or severe after-effects, only one third survives without serious damages. The CVA are the most frequent cause of invalidism and disability in elderly patients. Therefore the treatment is aimed not only at a reduction of mortality but even at maintenance of patient?s self-sufficiency. The treatment of CVA is always individual. The therapy results from a cause and type of CVA, from associated extracerebral indicators ? age, health state, scheme of therapeutical procedures, clinical neurological symptomatology, applied imaging methods ? CT, MR, USG of carotid arteries, etc. All types of CVA are considered as an urgent condition. Consequently pre ? hospital urgent care is regarded as irreplaceable and integral part of treatment.
Klíčová slova

Zpět

Patička