Přejít k obsahu


Analysis of case studies of didactic situations

Citace:
MACH, P. Analysis of case studies of didactic situations. In Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. s. 277-280. ISBN: 978-80-557-0071-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of case studies of didactic situations
Rok vydání: 2010
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc.
Abstrakt CZ: Metoda případových studií didaktických situací je moderní postup, jak lze velmi efektivně rozvíjet profesní schopnosti budoucích učitelů. Tato metoda je používána na katedře technické výchovy při výuce oborových didaktik ve všech učitelských studijních programech. Ke komplexní analýze se používají dvě základní metody ? makroanalytická a mikroanalytická. Makroanalytickou metodou se vyšetřuje průběh a výsledky případové studie: vhodnost použitých metod, forem a prostředků; používání komunikačních nástrojů; vytváření vhodného klimatu atd. Mikroanalytickou metodou se zjišťují změny v osobnosti studentů a kazuistika vnějších jevů případové studie. Jedním ze zjišťovaných jevů je například flexibilita a kreativita při přizpůsobení prekonceptu průběhu realizační fáze studie. Počáteční výzkum této problematiky případových studií byl uskutečněn v rámci řešení projektu č. 406/07/0109 (Nonverbální tvořivost v technické výchově).
Abstrakt EN: Method of case studies of didactic situation is a modern approach to effective development of professional skills of future teachers. This method has been used at the Department of Technical Education during teaching special didactics in all pedagogical study programs. Two basic method are used for the complex analysis ? macroanalytical and microanalytical. Macroanalytical method is used for researching process and results of the case study: suitability of the methods used, forms and means, use of communicational means, development of appropriate atmosphere etc. Microanalytical method is used for investigating changes in students? personality and casuistry of the outer phenomena of the case study. Initial research of the questions of the case studies mentioned was realized as a part of the project 406/07/0109 (Non-verbal creativity in technical education).
Klíčová slova

Zpět

Patička