Přejít k obsahu


Geofyzikální průzkum mohylového pohřebiště Javor-Hádky (k. ú. Milínov, okr. Rokycany)

Citace:
KRIŠTUF, P., ŠVEJCAR, O., BAIERL, P. Geofyzikální průzkum mohylového pohřebiště Javor-Hádky (k. ú. Milínov, okr. Rokycany). Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 49-63. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geophysical survey of burial mound cemetery Javor-Hádky (Distr. of Rokycany)
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Petr Krištuf Ph.D. , Mgr. Ondřej Švejcar , Bc. Petr Baierl
Abstrakt CZ: Článek popisuje výsledky geofyzikálního měření pomocí cesiového magnetometru na mohylovém pohřebišti Javor-Hádky (k. ú. Milínov, okr. Rokycany). Průzkum se zaměřil na západní část pohřebiště, kdy bylo identifikováno prázdné místo mezi mohylami. Pomocí výzkumu měly být objasněny příčiny vzniku tohoto prázdného prostoru. Průzkum odhalil několik magnetických anomálií, které mohou identifikovat zahloubené objekty. Jedná se především o liniové útvary, které byly interpretovány jako pozůstatky komunikací a zaniklé vodoteče. Další anomálie prokázaly existenci dnes již zaniklého mohylového náspu. Interpretace dalších anomálií jsou nejednoznačné. Příspěvek ukazuje přínosy nedestruktivního archeologického výzkumu pomocí geofyzikální prospekce pro další poznání prostorové struktury mohylových pohřebišť.
Abstrakt EN: The article presents the results of a geohysical survey undetaken with the use of cesium magnetometer on the site with burial mounds Javor-Hádky (region of Rokycany). The survey focused on the western part of the burial ground, where there was identified an empty space among the mounds. The survey was supposed to resolve the issue of why this space is present. The survey revealed several magnetic anomalies, which can represent sunken features. They are mainly linear features, which were interpreted as the remains of roads or water channels. Other anomalies proved the existence of the now disappeared mound bank. The interpretation of other anomalies is uncertain. The results demonstrate the advantages of the use of a non-destructive archaeological survey using geophysical prospection for gaining further information about the spatial structure of burial mound cemeteries.
Klíčová slova

Zpět

Patička