Přejít k obsahu


Terminologie v projektových záměrech "Účelová katastrální mapa" a "Digitální technická mapa"

Citace:
ČADA, V. Terminologie v projektových záměrech "Účelová katastrální mapa" a "Digitální technická mapa". Dům vědy a techniky, Novotného lávka 5, Praha 1, 2010., ISBN: 978-80-02-02266-4,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: TERMINOLOGY IN PROJECTS ?SPECIAL PURPOSE CADASTRE MAP? AND ?DIGITAL TECHNICAL MAP?
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc.
Abstrakt CZ: Projekt digitální mapy veřejné správy (DMVS) je součástí elektronizace agend veřejné správy (eGovernment) a má přispět ke zvýšení výkonnosti státní správy a ke zjednodušení procesů při styku veřejnosti s veřejnou správou. Projektem byla prezentována jednoznačná poptávka po geodatech v úrovni přesnosti a podrobnosti pozemkového datového modelu. Přínosem projektu DMVS je využití finanční podpory EU, prostředků IOP- prioritní osy 2 pro urychlené pořízení požadovaných datových sad geodat. Bohužel, v projektu DMVS i navazujících typových projektech Účelová katastrální mapa (ÚKM), Digitální technická mapa (DTM) a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů (ÚAP) je používána nestandardní odborná terminologie. Tím může docházet k nepřesné interpretaci záměrů a cílů, které byly těmito projekty stanoveny.
Abstrakt EN: The project Digital Map of Public Administration (DMVS) is a part of electronic-Government program. It should contribute to better effectiveness of the state administration and simplify the contact processes between general public and public administration. By this project evident demand on geospatial data at level of accuracy and detailness of land parcel model was presented. Benefit of the DMVS project will be use of EU financial support and IOP means (priority axis 2) to speedy production of required geospatial data sets. Unfortunately non-standardized terminology has been used in this project and other interconnected standard projects (Special Purpose Cadastre Map ? ÚKM, Digital Technical Map ? DTM, Tools for Creating and Updating of Territorial Planning Documents ? ÚAP) as well. It could cause an inaccurate interpretation of intentions and goals specified by those projects.
Klíčová slova

Zpět

Patička