Přejít k obsahu


Przedmioty historiczno-prawne w Republice Czeskiej

Citace:
KNOLL, V. Przedmioty historiczno-prawne w Republice Czeskiej. Bielsko-Biała, 2010., ISBN: 978-83-60430-83-7,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: pol
Anglický název: The legal history subjects in the Czech Republic
Rok vydání: 2010
Místo konání: Bielsko-Biała
Název zdroje: Wyżsa Szkoła Administracji
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Právní historie jako předmět je v ČR tradiční součástí právního vzdělávání nejpozději od konce 19. století. V úvodní části právního vzdělávání byly tradičně vyučovány tři povinné právněhistorické předměty. Obdobně jako v ostatních zemích Evropy se postupně objevuje obecný trend směřující k omezení výuky historie. V příspěvku je presentována argumentace objasňující důvody, pro které by měla právní historie zůstat součástí výukových plánů. Stať uvádí přehled současné situace výuky historie práva v ČR a doplňuje ji stručný přehled právní historie jako vědecké disciplíny v ČR.
Abstrakt EN: The legal history as a subject in the Czech Republic is a tradicional part of legal education from the end of the 19th century. In the first part of legal education has traditionally been taught three compulsory legal history subjects. As in other European countries gradually appearing a general trend to restrict the teaching of history. The article presented arguments explaining the reasons for which should remain the legal history part of curricula. The article provides an overview of the current situation of teaching legal history in the Czech Republic in accompanied by a brief overview of legal history as a scientific discipline in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička