Přejít k obsahu


Experimentální makroekonomický software DSGEgame

Citace:
MARTINČÍK, D., GANGUR, M. Experimentální makroekonomický software DSGEgame. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental macroeconomic software DSGEgame
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. David Martinčík , RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Software umožňuje provádět makroekonomické experimenty velkého rozsahu. Administrátor definuje jednotlivé ekonomiky, jednotlivé trhy a přístup různých typů subjektů na tyto trhy. Subjekty jsou domácnosti, firmy, komerční banky, stát (fiskální politika) a centrální banka (monetární politika). Jednotlivým agentům (uživatelům SW) jsou přiděleny jejich role a jejich cílem je maximalizovat známou účelovou funkci v časovém horizontu trvání hry. SW mj. umožňuje simulovat dopady exogenních technologických šoků, endogenní růst, dopady opatření monetární a fiskální politiky, hospodářskou a měnovou integraci nebo desintegraci. Odpovídá tak přístupu používaném v dynamických stochastických modelech všeobecné rovnováhy. Rozsah účastníků experimentu je prakticky neomezen. SW je volně přístupný na adrese http://dsgegame.zcu.cz
Abstrakt EN: Software enables to process large scale macroeconomic experiments. Administrator defines several economies, several markets and access for different subjects to these markets. Subjects are defined as households, firms, commercial banks, government (fiscal policy) and central bank (monetary policy). The roles are delegated to SW users and their goal is maximization of known objective function in the time horizon of game running. SW enables to simulate the impact of exogenous technological shocks, endogenous growth, impact of monetary and fiscal policy, economic and monetary integration or desintegration. This approach correspondes to used dynamic stochastic general equilibrium models. The number of users is unlimited. SW is freely accessible on http://dsgegame.zcu.cz
Klíčová slova

Zpět

Patička