Přejít k obsahu


VISUALISATION OF HEALTH DATA THROUGH SVG MAPS

Citace:
ČERBA, O. VISUALISATION OF HEALTH DATA THROUGH SVG MAPS. Orlando (FL), 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: VISUALISATION OF HEALTH DATA THROUGH SVG MAPS
Rok vydání: 2010
Autoři: Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Zdravotnictví je lidskou činností produkující velmi důležitá, ale velmi složitá a často nesrozumitelná prostorová data. Údaje o zdravotním stavu a jejich správný výklad může mít preventivní účinek nebo mohou sloužit k mapování a kontrole různých epidemií. Dvouletý projekt VisualHealth (Vizualizace zdravotnických dat pro podporu interdisciplinárního vzdělání a vztahu s veřejností; kód projektu 2E08028) se snažil zkoumat schopnosti digitální kartografie pro prezentování dat o zdravotním stavu z České republiky pro odborníky a širokou veřejnost. V rámci tohoto projektu spolupracovaly tři instituce z Česká republiky - Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova univerzita v Brně (vedoucí projektu) a Fakultní nemocnice Brno. Jako jedna z použitelných technologií (kromě statických map, Java aplikace a Google Earth) byl vybrán formát SVG (Scalable Vector Graphics). Tematických map (kartogramy a kartodiagramy) byly generovány z formátu GML (Geography Markup Language) pomocí XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) stylů. Příspěvek lze rozdělit do dvou částí. První část popisuje projekt VisualHealth a jeho výstup ve formě SVG map. Druhá část je zaměřena na budoucí kroky a další rozvoj. Ta ukazuje návrhy na zlepšení stávající aplikace, jako například doplnění multimediálních prvků, návrh GUI (Graphical User Interface) nebo přeměnu současného desktopového řešení do aplikace orientované na webové služby. Plánujeme také změnu kartografické části aplikace. Všechny změny usilují o vytvoření kompletního webového řešení schopného generovat tematické mapy ze souborů prostorových dat.
Abstrakt EN: Public health is the one oh the human activities producing very important but very complicated and often unintelligible spatial data. Health data and its correct interpretation can have preventative effect or can map and control different epidemics. The two-year project VisualHealth (The Visualization of Health Data for the Support of Interdisciplinary Education and Relation with Public; the project code 2E08028) tried to explore abilities of digital cartography to present health data from the Czech republic to experts and public. In this project there are cooperating three partners from the Czech Republic ? the University of West Bohemia in Pilsen, Masaryk University in Brno (the leader of the project) and Faculty Hospital Brno. As the one of applicable technology (except static maps, Java application and Google Earth) the SVG (Scalable Vector Graphics) was used. The thematic maps (choropleth maps and diagramm maps) were generated from GML (Geography Markup Language) source data through XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) styles. The paper can be divided into two parts. First part describe the project VisualHealth and its output above all SVG maps. The second part is focused on future steps and further development. It shows a draft of improvements of current application like an addition of multimedia, a design of GUI (Graphical User Interface) or transformation of current desktop solution to web and service oriented application. We also plan a modification of cartographic part of application. All changes aspire to a creation of the complete web solution being able to generate thematic maps from uploaded spatial data.
Klíčová slova

Zpět

Patička