Přejít k obsahu


The Use of Simulation Game in Education Process and Its Interconnection to LMS

Citace:
GANGUR, M. The Use of Simulation Game in Education Process and Its Interconnection to LMS. Technológia vzdelávania, 2010, č. 4, s. 14-17. ISSN: 1335-003X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Use of Simulation Game in Education Process and Its Interconnection to LMS
Rok vydání: 2010
Místo konání: Nitra
Název zdroje: SLOVDIDAC
Autoři: RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D.
Abstrakt CZ: Virtuální prediktivní trh je online simulační hra, která je provozována na Fakultě ekonomické od zimního semestru 2007.jako podpora výukového procesu ve vybrnaých kurzech. Prediktivní trh je spekulativní trh vytvořený za účelem stanovení a ověřování pravdivosti zadaných předpovědí. Obchodované tituly jsou vytvořeny s ohledem na konečnou hodnotu, která je svázána s konkrétní událostí (např. Barack Obama se stane prezidentem USA) nebo s odhadem konkrétního parametru (např. konečná hodnota PX indexu v pátek 19. února). Aktuální tržní ceny obchodovaných titulů jsou často interpretovány jako předpovědi pravděpodobnosti, se kterou daná událost nastane nebo parametr nabyde dané hodnoty. V příspěvku je prezentována simujlační hra FreeMarket jako součást kurzů Finanční matematiky a Analýzy kapitálových trhů. Kvalita předpovědí na trhu závisí také na množství účastníků trhu a jejich obchodní aktivitě. Proto je nutné motivovat studenty k aktivní účasti na takovém trhu. Příspěvek ukazuje některé metody ke zvýšení aktivity účastníků trhu. Výsledek obchodování je příspěvkem k celkovému hodnocení studenta v kurzu ve formě bodů, které jsou připočítány k celkovému bodovému hodnocení každého studenta. Ve skutečnosti jsou kredity (peníze), získané při obchodování ve FreeMarket, převedeny na body k zápočtu či zkoušce v stanoveném kurzu. Je popsáno online propojení mezi simulační hrou a LMS Moodle, stejně tak je ukázan proces převodu kreditů. Všechny popsané procesy automaticky a periodicky aktualizují bodové hodnocení úkoly, který je v Moodle kurzu vytvořen pro tyto účely. Dále jsou v příspěvku popsány další motivační nástroje jako je automatický proces emise nových akcií stávajících titulů. Tento proces zvyšuje objem obchodů na trhu a jeho likviditu. Dalším motivačním faktorem je zavedení vlastní inflace, která závisí na srovnání množství volných finančních prostředků a množství příkazů k obchodování a aktuální hodnotě akcií na trhu. Je objasněn způsob výpočtu inflace a její vliv na nárust objemu obchodů. Na závěr jsou ukázány některé z charakteristik trhu tj. vlastní FM index a vývoj objemu obchodů v závislosti na čase.
Abstrakt EN: Virtual prediction market is an online simulation game running in the Faculty of Economics since autumn 2007 as a support education process in the selected course. Prediction market is a speculative market created for purpose of making predictions. Assets are created according to the final cash value that is tied to a particular event (e.g. Barack Obama will become U.S. president) or to estimate a score (e.g. the close value of PX index on Friday February 19th). The current market prices can be also interpreted as predictions of the probability of the event or the expected value of the score. In the paper this simulation game FreeMarket is presented as the part of courses Financial Mathematics and Capital Markets Analysis. The prediction market and quality of prediction estimates depend on the amount of the market participants and their trade activity. That's why it's necessary to motivate students to trade on such market. The paper introduces some methods to increase activity of students (market participants). First of all the results of market trades are supplement to final students' evaluation in these courses in the form of points that are added to total score of every student. In reality the FreeMarket credits (money), that student earns on the market, are transferred to points according to the declared rate. These points help students to increase their score for credit and final exam. The interconnection between simulation game and LMS Moodle is described together with description of transfer process. All these processes automatically and periodically update the students' score of assignment that is created in Moodle course for these purposes. Next in the paper the other tools to increase students' motivation are presented. The automatic process of stocks order regulations are introduced. This process supports the increasing of trade volume and market liquidity. The regulation is realized in two ways. In the first case the amount of stocks of already emitted events on the market is increased according to users market demand. In the second approach the list of events is prepared as external data file, the data are loaded to the system and then selected events are automatically placed to the market according to the demanded start date of every event. Next motivation factor for student activity showed is "FreeMarket inflation" that depends on the amount of free money in the system compared to the amount of orders and current stocks value. The way of inflation calculation is presented and its influence to the increased volume trades is explained. Finally other characteristics of FreeMarket are presented. The calculation of FreeMarket index and volume of trades are explained. Some of these characteristics became subject of students? interest in the form of proposed events. Thanks to this interest the premises for future automatic generation and sophisticated estimated opening prices were created. The prizes will e generated not only for internal FreeMarket characteristics but also for external real financial market or economic indicators
Klíčová slova

Zpět

Patička