Přejít k obsahu


esofspy: Evaluation of spatial orientation of fiber systems in Python

Citace:
KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R. esofspy: Evaluation of spatial orientation of fiber systems in Python. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: esofspy: Evaluation of spatial orientation of fiber systems in Python
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky
Autoři: Ing. Petra Kochová Ph.D. , Ing. Robert Cimrman Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento balík může být použit pro automatické vyhodnocení prostorové orientace systému vláken. Esofspy umožňuje automatický postprocessing dvojdimenzionálních grafů délkových hustot, určení hlavních směrů a an/izotropie lineárních systémů. Pro hodnocení an/izotropie jsou použity tři metody: frakcionální, elipsoidální anizotropie a metoda chi-kvadrátu. První dvě metody jsou založeny na výpočtu vlastních čísel délkově vážených průměrných tenzorů orientace lineárních segmentů. Poslední metoda porovnává pozorované délkové hustoty lineárních segmentů s diskrétním rovnoměrným rozdělením anizotropního lineárního systému pomocí chi-kvadrát testu.
Abstrakt EN: This package can be used for automatic evaluation of spatial orientation of fiber systems. The esofspy allows for the automatic postprocessing of two-dimesional plots of length densities and roses of directions, as well as the evaluation of preferential directions and the an/isotropy of line systems. To determine the an/isotropy three methods are used: the fractional anisotropy, ellipsoidal anisotropy and chi-square method. The first two methods are based on computing eigenvalues of the length-weighted average tensor of the line segment orientation. The last method involves comparing the observed length densities of lines with the discrete uniform distribution of an isotropic line system using the chi-square-test.
Klíčová slova

Zpět

Patička